38. Rezerwy

Rezerwa na świadczenia emerytalno – rentowe oraz nagrody jubileuszowe

W maju 2013 Podmiot dominujący wprowadził zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy usuwając zapisy dotyczące uprawnień do nagród jubileuszowych i nie wynikających z Kodeksu Pracy odpraw emerytalnych. Uruchomiony został jednorazowy regulamin spłat nagród i odpraw ustalający zasady spłat określonych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych do realizacji w lipcu 2013 roku. W ramach regulaminu spłat nagród i odpraw zostały wypłacone środki w kwocie 193 milionów PLN oraz została rozwiązana rezerwa w kwocie 179 milionów PLN.

Jednocześnie uruchomiony został Pracowniczy Program Emerytalny. Wpis do rejestru PPE prowadzonego przez KNF został zrealizowany w dniu 5 lipca 2013 roku. Zgodnie z postanowieniami Zakładowej Umowy Emerytalnej pracownicy uzyskali możliwość przystępowania do Programu od dnia 15 lipca 2013 roku. Zasady działania PPE w PKO Banku Polskim określone zostały w Zakładowej Umowie Emerytalnej podpisanej przez Pracodawcę z zakładowymi organizacjami związkowymi.

W ramach PPE (dla pracowników, którzy przystąpili do Programu) Bank nalicza składkę podstawową o wartości 3% składników wynagrodzenia od których naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mają prawo do zadeklarowania składek dodatkowych, które są odprowadzane do Programu za pośrednictwem Pracodawcy i potrącane są z wynagrodzenia Pracownika. PPE zarządza PKO TFI SA.

Szczegółowy opis zaprezentowano w nocie 2.14 „Świadczenia pracownicze”.

Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje

Szerzej na temat rezerw na udzielone zobowiązania pozabilansowe opisano w nocie 53.8 „Rezerwy pozabilansowe” oraz w nocie 2.16 „Udzielone zobowiązania pozabilansowe”.

Inne rezerwy

Inne rezerwy obejmują głównie rezerwę restrukturyzacyjną, której opis tworzenia został szczegółowo przedstawiony w nocie 2.13 „Rezerwa restrukturyzacyjna” oraz rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności, o których więcej zaprezentowane zostało w nocie 71 „Informacje o pakietowej sprzedaży wierzytelności”.  

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2014 roku
Rezerwa
na sprawy
sporne
Rezerwa
na świadczenia
emerytalno -
rentowe
oraz nagrody
jubileuszowe
Rezerwa
na udzielone
zobowiązania
i gwarancje
Inne rezerwy*Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2014 roku, w tym: 36.289 35.739 115.314 133.528 320.870
Rezerwa krótkoterminowa 36.289 2.458 88.464 133.528 260.739
Rezerwa długoterminowa - 33.281 26.850 - 60.131
Objęcie kontrolą jednostek zależnych 11.798 12.570 8.473 3.329 36.170
Utworzenie/aktualizacja rezerw 11.472 4.693 383.509 10.380 410.054
Rozwiązanie rezerw (3.782) (7.520) (406.626) (7.530) (425.458)
Wykorzystanie rezerw (625) (6.881) - (3.047) (10.553)
Różnice kursowe (131) - (49) - (180)
Inne zmiany i reklasyfikacje (7.541) 1.246 3.223 (3.993) (7.065)
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku, w tym: 47.480 39.847 103.844 132.667 323.838
Rezerwa krótkoterminowa 47.165 3.141 73.707 132.667 256.680
Rezerwa długoterminowa 315 36.706 30.137 - 67.158

* Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 93 557 tysięcy PLN oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności w kwocie 1 785 tysięcy PLN.

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2013 roku
Rezerwa
na sprawy
sporne
Rezerwa
na świadczenia
emerytalno -
rentowe
oraz nagrody
jubileuszowe
Rezerwa
na udzielone
zobowiązania
i gwarancje
Inne rezerwy*Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2013 roku, w tym: 22.678 431.210 211.004 72.314 737.206
Rezerwa krótkoterminowa 22.678 36.233 145.066 72.314 276.291
Rezerwa długoterminowa - 394.977 65.938 - 460.915
Utworzenie/aktualizacja rezerw 13.799 3.669 251.512 48.458 317.438
Rozwiązanie rezerw (1.672) (180.618) (347.338) (195) (529.823)
Wykorzystanie rezerw (318) (193.142) - (12.432) (205.892)
Różnice kursowe (19) - - - (19)
Inne zmiany i reklasyfikacje 1.821 (25.380) 136 25.383 1.960
Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku, w tym: 36.289 35.739 115.314 133.528 320.870
Rezerwa krótkoterminowa 36.289 2.458 88.464 133.528 260.739
Rezerwa długoterminowa - 33.281 26.850 - 60.131

Rezerwy na sprawy sporne utworzone zostały w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.