25. Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

1)  wartość inwestycji Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (tj. koszt nabycia skorygowany o udział w zmianie aktywów netto po dacie nabycia oraz odpis z tytułu utraty wartości)

Nazwa jednostki31.12.201431.12.2013
Grupa „CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o.*  -     -   
Cena nabycia  -     44.371 
Zmiana w udziale w aktywach netto  -     (38.136)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości  -     (6.235)
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.  3.460   5.380 
Cena nabycia  17.498   17.498 
Zmiana w udziale w aktywach netto  (14.038)  (12.118)
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.   201.380   197.592 
Wartość godziwa pozostałej części udziału na dzień objęcia współkontrolą  197.320   197.592 
Zmiana w udziale w aktywach netto  4.060   -   
Razem  204.840   202.972 

* Spółka od dnia 20 stycznia 2014 roku jest spółką zależną od PKO Banku Polskiego SA.

2)  wartość inwestycji Grupy w jednostkach stowarzyszonych (tj. koszt nabycia skorygowany o udział w zmianie aktywów netto oraz odpis z tytułu utraty wartości)

Nazwa jednostki31.12.201431.12.2013
Grupa Bank Pocztowy SA  117.646   106.720 
Cena nabycia  146.500   146.500 
Zmiana w udziale w aktywach netto  74.142   65.013 
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości  (102.996)  (104.793)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.  -     -   
Cena nabycia  1.500   1.500 
Zmiana w udziale w aktywach netto  4.219   4.004 
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości  (5.719)  (5.504)
Razem  117.646   106.720 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wszystkie wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone są wykazywane metodą praw własności.

20142013
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu 202.972 12.048
Udział w zyskach i stratach 23.527 (10.979)
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości - 4.311
Dywidenda (21.387) -
Wartość godziwa pozostałej części udziału Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. - 197.592
Pozostałe (272) -
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu 204.840 202.972

 20142013
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu  106.720 107.163
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości  1.583   (7.617)
Udział w zyskach i stratach  8.283   9.001 
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej  1.060   (1.384)
Sprzedaż akcji Agencji Inwestycyjnej CORP-SA SA  -     (443)
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu  117.646   106.720 

W 2014 roku Grupa Kapitałowa zmniejszyła o 1 797 tysięcy PLN odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA oraz zwiększyła o 214 tysięcy PLN odpis aktualizujący wartość udziałów „Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.

Wartość akcji Banku Pocztowego SA, w tym odpis z tytułu utraty wartości, zostały ustalone na podstawie przeprowadzonego testu, w ramach którego oszacowano wartość odzyskiwalną akcji Spółki, tj. wartość użytkową wyliczoną w oparciu o model uwzględniający zdyskontowane przepływy finansowe oraz wartość godziwą oszacowaną w oparciu o wskaźniki rynkowe porównywalnej grupy banków.  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązaniach warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach i udziałach w jednostkach stowarzyszonych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego przedstawiają poniższe tabele:

a) wspólne przedsięwzięcia

Nazwa jednostkiPodstawowa działalnośćMiejsce rejestracji i prowadzenia działalności% wielkość udziałów oraz praw do głosów posiadanych przez Grupę Kapitałową Banku
31.12.2014 31.12.2013
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych Warszawa/Polska 34,00% 34,00%
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. o.o. Prowadzenie hotelu Poznań/Poznań 41,44% 41,44%

b) jednostki stowarzyszone

Nazwa jednostkiPodstawowa działalnośćMiejsce rejestracji i prowadzenia działalności% wielkość udziałów oraz praw do głosów posiadanych przez Grupę Kapitałową Banku
31.12.201431.12.2013
Bank Pocztowy SA Działalność bankowa Bydgoszcz/Polska 25,00% 25,00%
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. Poręczenia kredytów bankowychzaciąganych przez przedsiębiorców Poznań/Wielkopolska 33,33% 33,33%

Wszystkie wskazane powyżej spółki ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Zaprezentowane w tabeli dane finansowe Banku Pocztowego SA i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzonych według MSSF, a dane pozostałych spółek pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Zgodnie z szacunkami Banku różnice między wyżej wymienionymi sprawozdaniami, a sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi według MSSF nie są istotne dla sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Dane za 2013 rok pochodzą ze sprawozdań zbadanych przez biegłego rewidenta.

Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub PSR.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.31.12.201431.12.2013
Aktywa obrotowe 132.100 87.124
Aktywa trwałe 59.069 58.429
Zobowiązania krótkoterminowe 72.219 34.827
Zobowiązania długoterminowe 3.780 6.564
20142013
Przychody 401.429 303.289
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 73.912 46.506
Zysk (strata) za rok obrotowy 73.912 46.506
Całkowite dochody razem 73.912 46.506
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie 21.387 -

„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. o.o.31.12.201431.12.2013
Aktywa obrotowe  13.002   16.941 
Aktywa trwałe  90.889   92.126 
Zobowiązania krótkoterminowe  10.236   9.716 
Zobowiązania długoterminowe  84.103   86.169 
 20142013
Przychody   19.942   21.753 
Zysk (strata) za rok obrotowy  (3.631)  (4.044)

Bank Pocztowy SA31.12.201431.12.2013
Aktywa ogółem  7.725.893   7.392.734 
Zobowiązania ogółem  7.277.159   6.996.829 
 20142013
Przychody   534.523   514.359 
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  48.586   36.871 
Zysk (strata) za rok obrotowy  48.586   36.871 
Pozostałe dochody całkowite  4.243   (5.721)
Całkowite dochody razem  52.829   31.150 

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.31.12.201431.12.2013
Aktywa obrotowe  22.353   20.386 
Aktywa trwałe  46   79 
Zobowiązania krótkoterminowe  4.084   3.648 
Zobowiązania długoterminowe  1.298   401 
 20142013
Przychody   2.772   2.395 
Zysk (strata) za rok obrotowy  6   1 

W 2014 roku, w ramach III etapu restrukturyzacji finansowej spółki Polimex-Mostostal SA, PKO Bank Polski SA oraz Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA (spółka zależna od Banku) objęły akcje wyemitowane przez Spółkę o łącznej cenie emisyjnej w wysokości 211 366 tysięcy PLN, opłacone w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących tym podmiotom (podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 października 2014 roku). W efekcie, według stanu na 31 grudnia 2014 roku, PKO Bank Polski SA łącznie ze spółkami zależnymi posiadał łącznie 1 061 971 808 akcji Polimex – Mostostal SA, stanowiących 24,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 24,5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  Jednocześnie PKO Bank Polski SA, w związku z zawartą w dniu 30 września 2014 roku umową sprzedaży 200 milionów sztuk akcji spółki Polimex – Mostostal SA, zobowiązał się do nie wykonywania prawa głosu z akcji objętych wyżej wymienioną umową. W związku z powyższym udział Grupy Kapitałowej Banku w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 19,9%. Wykonanie umowy sprzedaży nastąpi z dniem zarejestrowania sprzedawanych akcji przez KDPW oraz zapisaniu ich na rachunku inwestycyjnym sprzedającego.  

Biorąc pod uwagę faktyczną ilość praw głosu Grupy Kapitałowej Banku na walnych zgromadzeniach Spółki, oraz brak innych istotnych przesłanek dotyczących wywierania znaczącego wpływu opisanych w MSR 28, akcje spółki Polimex-Mostostal SA w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2014 roku są wykazane jako aktywa finansowe.