30. Inne aktywa

 31.12.201431.12.2013
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart  267.879   225.353 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  230.388   220.365 
Należności od odbiorców  122.922   164.157 
Rozliczenie instrumentów finansowych  191.950   149.379 
Należności z tytułu innych operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi  100.030   55.484 
Aktywa do zbycia  67.786   7.594 
Należności od budżetu z tytułu prowadzonej przez Bank dystrybucji opłaty sądowej  10.588   6.632 
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi  9.995   2.950 
Należności  z tytułu nierozliczonych transakcji instrumentami pochodnymi  6.985   7.358 
Inne*  113.742   90.606 
Razem  1.122.265   929.878 
w tym aktywa finansowe **  710.349   611.313 

* W pozycji „Inne” znajdują się m.in.: „Należności z zakresu gospodarki własnej”, „Należności z tytułu prowizji i opłat”, „Należności z tytułu kaucji i wadiów”.
**Do aktywów finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Innych aktywów”, z wyjątkiem pozycji „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”, „Aktywa do zbycia” oraz „Inne”.