21. Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Według wartości bilansowej31.12.201431.12.2013
Dłużne papiery wartościowe  13.804.860   15.204.756 
emitowane przez banki centralne, bony pieniężne NBP  10.998.812   13.997.228 
emitowane przez Skarb Państwa, w tym:  2.478.708   956.893 
obligacje skarbowe PLN  2.452.213   931.325 
obligacje skarbowe UAH  26.495   25.568 
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:  253.817   250.635 
obligacje komunalne EUR  139.882   136.700 
obligacje komunalne PLN  113.935   113.935 
emitowane przez podmioty niefinansowe - obligacje korporacyjne PLN  511   -   
emitowane przez banki - obligacje strukturyzowane PLN  73.012   -   
Jednostki uczestnictwa w UFK (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe)*  1.918.288   -   
Razem  15.723.148   15.204.756 

*Związane z produktami ubezpieczeniowymi należącymi do grupy produktów inwestycyjnych gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej 31.12.201431.12.2013
bony pieniężne NBP PLN  11.000.000   14.000.000 
obligacje skarbowe  PLN  2.371.934   899.531 
obligacje skarbowe  UAH  15.497   25.571 
obligacje komunalne  EUR   106.558   103.680 
obligacje komunalne  PLN  100.000   100.000 
obligacje korporacyjne PLN  500   -   
obligacje strukturyzowane PLN  74.141   -   
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych 
przez Skarb Państwa
1,96% 3,09%

Zmiana stanu instrumentów finansowych przy poczatkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat20142013
Stan na początek okresu 15.204.756 12.629.711
Objęcie kontrolą jednostek zależnych 5.599.561 -
Różnice kursowe (5.792) 5.044
Zwiększenia 637.674.906 682.869.926
Zmniejszenia (642.818.356) (680.292.581)
Zmiany wartości godziwej 68.073 (7.344)
Stan na koniec okresu 15.723.148 15.204.756

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości ale Grupa utrzymuje zaangażowanie w tych aktywach.

Przeniesione Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Do aktywów finansowych, których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe). Wartości bilansowe przeniesionych aktywów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i powiązanych z nimi zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowały się następująco:

Wartość bilansowa31.12.201431.12.2013
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - 2.068
Zobowiązania z tytułu sell-buy-back - 2.071

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według wartości bilansowej - terminy zapadalności

Na dzień 31 grudnia 2014 rokudo 1 miesiącapowyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez banki centralne 10.998.812 - - - - 10.998.812
emitowane przez Skarb Państwa 411.437 - 150.515 1.441.084 475.672 2.478.708
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 253.817 - 253.817
emitowane przez banki 10.124 14.068 48.820 - - 73.012
emitowane przez podmioty niefinansowe - - - 511 - 511
Razem 11.420.373 14.068 199.335 1.695.412 475.672 13.804.860

Na dzień 31 grudnia 2013 rokudo 1 miesiącapowyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez banki centralne 13.997.228 - - - - 13.997.228
emitowane przez Skarb Państwa 1.084 - 188.349 767.460 - 956.893
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 113.935 136.700 250.635
Razem 13.998.312 - 188.349 881.395 136.700 15.204.756

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są zgodnie z MSR 39.9 co szczegółowo zostało opisane w nocie 2.6.4.1. „Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”.