23. Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

 31.12.201431.12.2013
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto  21.961.102   13.870.733 
emitowane przez Skarb Państwa  12.781.051   8.818.500 
obligacje skarbowe PLN  12.601.236   8.616.517 
obligacje skarbowe USD  149.582   181.823 
obligacje skarbowe UAH  30.233   20.160 
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN  4.480.325   3.440.753 
emitowane przez podmioty niefinansowe  3.475.594   1.000.549 
obligacje korporacyjne PLN  2.960.217   1.000.549 
obligacje korporacyjne EUR  315.965   -   
obligacje korporacyjne USD  199.412   -   
emitowane przez banki, obligacje korporacyjne  1.224.132   610.931 
obligacje korporacyjne PLN  1.112.705   558.814 
obligacje korporacyjne EUR  90.867   -   
obligacje korporacyjne UAH  20.560   52.117 
Odpisy z tytułu utraty wartości dłużnych papierów wartościowych 
dostępnych do sprzedaży
 -     (3.296)
obligacje korporacyjne PLN  -     (3.296)
Razem dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto  21.961.102   13.867.437 
Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto  447.492   235.800 
Kapitałowe papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu  395.412   161.514 
Kapitałowe papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu  52.080   74.286 
Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych 
dostępnych do sprzedaży
 (129.369)  (30.159)
Razem kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto  318.123   205.641 
Razem inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto  22.279.225   14.073.078 

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej 31.12.201431.12.2013
obligacje skarbowe PLN  12.348.504   8.499.608 
obligacje komunalne PLN  4.388.019   3.361.853 
obligacje korporacyjne PLN  4.058.660   1.579.343 
obligacje skarbowe UAH   35.666   21.147 
obligacje skarbowe USD   146.088   182.768 
obligacje korporacyjne UAH   19.091   50.329 
obligacje korporacyjne EUR  404.919   -   
oblibacje korporacyjne USD  200.998   -   
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych:    
w Polsce 2,12% 3,35%
na Ukrainie:    
w USD 10,95% -
w UAH 22,68% 9,00%

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży20142013
Stan na początek okresu 14.073.078 12.205.130
Objęcie kontrolą jednostek zależnych 1.680.696 -
Różnice kursowe 23.111 (7.575)
Zwiększenia 50.734.768 45.177.267
Zmniejszenia (44.342.865) (43.222.205)
w tym zmiana stanu odpisu 126.675 10.212
Zmiany wartości godziwej, która odniesiona jest na inne dochody całkowite 110.437 (79.539)
Stan na koniec okresu 22.279.225 14.073.078

Ryzyko związane z inwestycyjnymi papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży zostało szerzej opisane w nocie 53 „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”.

Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według wartości bilansowej - terminy zapadalności  

Na dzień 31 grudnia 2014 rokudo 1 miesiącapowyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa 373.065 55.508 270.605 7.865.617 4.216.256 12.781.051
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego 524 5.324 253.275 1.523.879 2.697.323 4.480.325
emitowane przez podmioty niefinansowe 290.339 84.458 498.351 1.429.631 1.172.815 3.475.594
emitowane przez banki 7.735 52.139 10.459 1.153.799 1.224.132
Razem 671.663 197.429 1.032.690 11.972.926 8.086.394 21.961.102

Na dzień 31 grudnia 2013 rokudo 1 miesiącapowyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa 3.563 17.658 345.879 6.939.901 1.511.499 8.818.500
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 4.523 127.574 999.750 2.308.906 3.440.753
emitowane przez podmioty niefinansowe 68.085 16.566 62.536 685.456 164.610 997.253
emitowane przez banki 19.543 989 31.585 509.284 49.530 610.931
Razem 91.191 39.736 567.574 9.134.391 4.034.545 13.867.437

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.

Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz.711 z późniejszymi zmianami) poniższe aktywa stanowią zabezpieczenie zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 31.12.201431.12.2013
Wartość funduszu  901.339   800.545 
Wartość nominalna zabezpieczenia  930.000   830.000 
Rodzaj zabezpieczenia  obligacje skarbowe   obligacje skarbowe 
Termin wykupu zabezpieczenia  25.01.2025   25.01.2015 
Wartość bilansowa zabezpieczenia  915.957   839.777 

Wartość aktywów stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej. Środki te traktowane są jako aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych.