22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

 31.12.201431.12.2013
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym:  187.519.861   156.274.042 
sektor finansowy  1.630.191   2.986.731 
gospodarcze, w tym:  1.319.339   948.308 
środki Domu Maklerskiego w Funduszu Gwarancyjnym Giełdy 
oraz depozyt początkowy
 11.440   19.339 
  transakcje z przyrzeczeniem odkupu   310.852   2.038.423 
sektor niefinansowy  175.789.529   146.067.840 
   mieszkaniowe  98.105.676   76.631.478 
   gospodarcze  53.930.247   47.970.294 
   konsumpcyjne  21.644.625   20.627.222 
   dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)  2.108.981   838.846 
sektor budżetowy  10.100.141   7.219.471 
   gospodarcze  7.277.642   6.135.647 
   dłużne papiery wartościowe (komunalne)  2.822.499   978.159 
   transakcje z przyrzeczeniem odkupu*  -     105.665 
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek   (8.022.477)  (6.650.780)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  179.497.384   149.623.262 

*Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ramach prowadzonych działań stabilizacji emisji dla akcjonariusza sprzedającego, Dom Maklerski posiadał akcje spółki wyceniane w cenie nabycia prezentowane w pozycji „Transakcje z przyrzeczeniem odkupu” w kwocie 105 665 tysięcy PLN i środki pieniężne w kwocie 14 629 tysięcy PLN zablokowane na rachunku menedżera stabilizacji oraz zobowiązanie w takiej samej wysokości wobec akcjonariusza sprzedającego. Rozliczenie transakcji nastąpi zgodnie z umową o stabilizację w ramach wzajemnej kompensaty aktywów i zobowiązań w takiej samej kwocie po 30 dniach od momentu rozpoczęcia stabilizacji, bądź w momencie zrównania liczby akcji zakupionych na rynku w ramach podejmowanych działań stabilizacyjnych z liczbą akcji otrzymanych od akcjonariusza sprzedającego. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank nie posiadał akcji w ramach prowadzonych działań stabilizacji emisji dla akcjonariusza sprzedającego.

Według segmentów klienta31.12.201431.12.2013
Kredyty i pożyczki udzielone brutto, w tym:  187.519.861   156.274.042 
bankowości hipotecznej  90.768.711   68.943.625 
korporacyjne  50.661.094   40.393.713 
bankowości detalicznej i prywatnej  21.644.625   20.627.222 
małych i średnich przedsiębiorstw*  24.123.139   24.146.055 
transakcje z przyrzeczeniem odkupu   310.852   2.144.088 
pozostałe należności  11.440   19.339 
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  (8.022.477)  (6.650.780)
Kredyty i pożyczki udzielone netto  179.497.384   149.623.262 

* Od 2014 roku zmiana prezentacyjna polegająca na włączeniu do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw klientów rynku mieszkaniowego (dane za 2013 rok zostały doprowadzone do porównywalności).

Struktura kredytów i pożyczek przedstawiona w nocie obejmuje następującą segmentację:

  • kredyty gospodarcze podmiotów finansowych (tj. np. firmy leasingowe, ubezpieczeniowe, towarzystwa inwestycyjne) obejmują bankowość korporacyjną,

  • kredyty mieszkaniowe obejmują kredyty bankowości hipotecznej i klientów rynku mieszkaniowego, segmentu klienta korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie produktów przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

  • kredyty gospodarcze podmiotów niefinansowych, w zależności od rozmiaru podmiotu, obejmują kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, rynku mieszkaniowego oraz kredyty korporacyjne udzielane podmiotom gospodarczym z przeznaczeniem innym niż na cele mieszkaniowe,

  • kredyty konsumpcyjne obejmują bankowość detaliczną i prywatną,

  • kredyty gospodarcze podmiotów budżetowych obejmują kredyty bankowości korporacyjnej,

  • reklasyfikowane papiery dłużne prezentowane są w segmencie klienta korporacyjnego.

Dłużne papiery wartościowe w portfelu kredytów i pożyczek udzielonych klientom

31.12.201431.12.2013
Dłużne papiery wartościowe reklasyfikowane do portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom, brutto 1.494.983 1.756.938
Dłużne papiery wartościowe bezpośrednio klasyfikowane do portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom, brutto 3.436.497 60.067
Odpisy (94.704) (28.065)
Razem dłużne papiery wartościowe, netto 4.836.776 1.788.940

Reklasyfikacja papierów wartościowych

W 2014 roku i w 2013 roku nie nastąpiło przekwalifikowanie papierów wartościowych do portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom. W 2012 roku ze względu na zmianę intencji co do utrzymywania wybranego portfela nieskarbowych papierów wartościowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu do kategorii dostępne do sprzedaży Grupa Kapitałowa dokonała ich przekwalifikowania do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom.
W wyniku reklasyfikacji portfela zmianie uległy zasady wyceny portfela tj. z wyceny do wartości godziwej na wycenę według zamortyzowanego kosztu.

Dłużne papiery wartościowe reklasyfikowane z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom według stanu na dzień reklasyfikacji:

Portfel reklasyfikowany w 3 kwartale 2012wartość nominalnawartość 
godziwa 
wartość bilansowa
Obligacje komunalne  778.233   807.275   807.275 
Obligacje korporacyjne  632.160   632.013   632.013 
Razem  1.410.393   1.439.288   1.439.288 

Portfel reklasyfikowany w 4 kwartale 2012wartość nominalnawartość 
godziwa 
wartość bilansowa
Obligacje komunalne  440.950   430.124   430.124 
Obligacje korporacyjne  656.630   661.546   661.546 
Razem  1.097.580   1.091.670   1.091.670 

Dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne i obligacje korporacyjne) reklasyfikowane z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom według stanu na dzień:

Na dzień 31.12.2014 rokuwartość nominalnawartość 
godziwa 
wartość bilansowa
Obligacje komunalne  850.183   847.435   853.129 
Obligacje korporacyjne  631.640   640.689   568.483 
Razem  1.481.823   1.488.124   1.421.612 

Na dzień 31.12.2013 rokuwartość nominalnawartość 
godziwa 
wartość bilansowa
Obligacje komunalne  961.611   963.118   965.180 
Obligacje korporacyjne  787.040   791.503   768.385 
Razem 1.748.651 1.754.621 1.733.565

Zmiana wartości godziwej jaka zostałaby rozpoznana w rachunku zysków i strat i/lub w innych dochodach całkowitych gdyby nie dokonano przekwalifikowania wyniosłaby za okres od daty reklasyfikacji do dnia 31 grudnia 2014 roku (5 720) tysiące PLN (31 grudnia 2013 roku (5 948) tysięcy PLN). Na dzień 31 grudnia 2014 roku średnia efektywna stopa procentowa dla portfela dłużnych papierów wartościowych wynosiła 3,632% (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 4,139%).  

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według metod kalkulacji odpisów31.12.201431.12.2013
Wyceniane według metody zindywidualizowanej  7.377.955  7.336.985
Ze stwierdzoną utratą wartości, w tym:  5.615.878  5.532.429
należności z tytułu leasingu finansowego  344.975  134.027
Bez stwierdzonej utraty wartości, w tym:  1.762.077  1.804.556
należności z tytułu leasingu finansowego  300.021  193.560
Wyceniane według metody portfelowej  7.361.432  7.328.923
Ze stwierdzoną utratą wartości, w tym:  7.361.432  7.328.923
należności z tytułu leasingu finansowego  106.401  115.883
Wyceniane według metody grupowej (IBNR), w tym:  172.780.474  141.608.134
należności z tytułu leasingu finansowego  4.477.927  3.793.700
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto  187.519.861  156.274.042
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody zindywidualizowanej  (2.963.733)  (2.292.218)
Ze stwierdzoną utratą wartości, w tym:  (2.948.025)  (2.276.093)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe  (95.057)  (46.430)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej, w tym:  (4.426.869)  (3.772.723)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe  (75.273)  (75.355)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR), w tym:  (631.875)  (585.839)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe  (14.478)  (10.898)
Odpisy - razem  (8.022.477)  (6.650.780)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  179.497.384  149.623.262

Szczegółowy opis zmian odpisów zaprezentowano w nocie 11 „Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw”.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 6,9% (na dzień 31 grudnia 2013 roku: 8,2%), natomiast wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na dzień 31 grudnia 2014 roku (wyliczony jako udział odpisów aktualizujących wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom ogółem do wartości bilansowej brutto kredytów z rozpoznaną utratą wartości) wyniósł 61,8%
(na dzień 31 grudnia 2013 roku: 51,7%).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku do wartości brutto kredytów i pożyczek wyniósł 5,2% (na dzień 31 grudnia 2013 roku: 5,9%).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych,
które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.

Umowy leasingu finansowego

Leasing finansowy – leasingodawca

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność leasingową poprzez spółki z Grupy PKO Leasing SA.

Wartość kwot inwestycji leasingowej brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych dla umów leasingu finansowego wynosiła:

na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnychInwestycja
leasingowa brutto
Wartość bieżąca
minimalnych opłat
leasingowych
Niezrealizowane przychody
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 2.117.836 1.899.603 218.233
od 1 roku do 5 lat 3.153.066 2.862.421 290.645
powyżej 5 lat 527.165 467.300 59.865
Razem brutto 5.798.067 5.229.324 568.743
Odpisy z tytułu utraty wartości (184.808) (184.808) -
Razem netto 5.613.259 5.044.516 568.743

na dzień 31 grudnia 2013 roku

Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnychInwestycja
leasingowa brutto
Wartość bieżąca
minimalnych opłat
leasingowych
Niezrealizowane przychody
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 1.702.323 1.505.045 197.278
od 1 roku do 5 lat 2.526.276 2.241.693 284.583
powyżej 5 lat 572.804 490.432 82.372
Razem brutto 4.801.403 4.237.170 564.233
Odpisy z tytułu utraty wartości (132.683) (132.683) -
Razem netto 4.668.720 4.104.487 564.233

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku brak jest niegwarantowanych wartości końcowych przypadających leasingodawcy.