17. Należności od banków

31.12.201431.12.2013
Lokaty w bankach 1.630.832 1.402.724
Rachunki bieżące 835.582 469.812
Udzielone kredyty i pożyczki 16.146 34.338
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu - 14.033
Środki pieniężne w drodze 4.237 1.117
Razem 2.486.797 1.922.024
Odpis z tytułu utraty wartości należności, w tym: (111) (28.583)
odpis z tytułu utraty wartości na należność od banku zagranicznego - (28.543)
Razem netto 2.486.686 1.893.441

Ryzyko związane z należnościami od banków zostało szerzej opisane w nocie 53 „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”.

Zobowiązania z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych

Środki pieniężne na lokatach w bankach zawierają aktywa będące zabezpieczeniem zobowiązań własnych, w tym przypadku rozliczeń z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych. Wartość tych aktywów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 1 051 625 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 727 766 tysięcy PLN).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia w kwocie 2 805 814 tysięcy PLN są w całości traktowane jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1 638 619 tysięcy PLN).