27. Zapasy

Wartość bilansowa zapasów  według rodzaju31.12.201431.12.2013
Inwestycje budowlane do sprzedaży  -     313.470 
Towary, w tym:  242.503   212.970 
- aktywa przejęte za wierzytelności  99.167   105.785 
Produkcja w toku - inwestycje budowlane  -     168.152 
Materiały  24.544   8.854 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów  (29.164)  (53.805)
Razem  237.883   649.641