37. Pozostałe zobowiązania

31.12.201431.12.2013
Koszty do zapłacenia 542.514 481.836
Przychody pobierane z góry 400.345 358.464
Inne zobowiązania (z tytułu): 2.011.744 1.706.937
zobowiązania z tytułu środków przekazanych przez BFG na rzecz wypłat dla deponentów SKOK w Wołominie 356.461 -
rozliczenia międzybankowe 313.318 280.070
zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej 235.231 376.362
zobowiązania wobec dostawców 228.955 202.492
zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 228.550 379.391
rozliczenia instrumentów finansowych 139.971 73.868
rozliczenia publiczno-prawne 114.077 93.053
zobowiązania z tytułu działalności dewizowej 88.609 106.138
rozliczenie zakupu maszyn i urządzeń oraz materiałów, robót i usług dotyczących budowy środków trwałych i działalności inwestycyjnej 75.990 10.236
zobowiązania z tytułu kart płatniczych 33.344 10.541
zobowiązania z tytułu operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi 25.627 28.983
zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych 24.529 24.072
zobowiązania z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych z budżetu 18.603 18.987
zobowiązania z tytułu sprzedaży znaków wartościowych 10.059 11.483
pozostałe* 118.420 91.261
Razem 2.954.603 2.547.237
w tym zobowiązania finansowe ** 2.321.761 2.004.459

* Pozycja „pozostałe” obejmuje m.in. zobowiązania z tytułu kaucji i wadiów.

** Do zobowiązań finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Pozostałych zobowiązań” z wyjątkiem pozycji „Przychody pobierane z góry”, „Rozliczenia publiczno-prawne” oraz „Pozostałe”.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań, w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.