35. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

31.12.201431.12.2013
Zobowiązania z tytułu emisji
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 13.182.348 10.255.937
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 12.032.368 9.129.100
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 747.825 692.614
obligacje wyemitowane przez PKO Leasing SA 402.155 434.223
Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez
PKO Bank Polski SA
118.262 290.509
Razem 13.300.610 10.546.446

 31.12.201431.12.2013
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:    
do 1 miesiąca  557.314   59.874 
od 1 miesiąca do 3 miesięcy  635.363   492.291 
od 3 miesięcy do 1 roku  5.313.454   831.798 
od 1 roku  do 5 lat  3.085.517   5.954.784 
powyżej 5 lat  3.708.962   3.207.699 
Razem  13.300.610   10.546.446 

W 2014 roku Podmiot dominujący wyemitował bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 500 000 tysięcy PLN, klasyfikowane odpowiednio jako zobowiązania desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zgodnie z MSR 39.11A ppkt. a oraz wyceniane według zamortyzowanego kosztu. W 2014 roku zostały umorzone bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 612 922 tysiące PLN.

Zmiana wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dotycząca wyemitowanych bankowych papierów wartościowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 649 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 1 479 tysięcy PLN).

W 2014 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje o wartości nominalnej 2 220 000 tysięcy PLN oraz wykupił obligacje o wartości nominalnej 2 105 000 tysięcy PLN. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji wynosiło w wartości nominalnej 590 000 tysięcy PLN, z czego zadłużenie wobec Banku wynosiło w wartości nominalnej 185 950 tysięcy PLN.

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB:

Data emisjiWartość
nominalna
WalutaTermin zapadalnościwartość bilansowa na dzień 31.12.2014wartość bilansowa na dzień 31.12.2013
21.10.2010* 800.000 EUR 21.10.2015 3.427.536 3.337.380
07.07.2011 250.000 CHF 07.07.2016 901.443 853.657
25.07.2012 50.000 EUR 25.07.2022 213.768 206.677
21.09.2012 500.000 CHF 21.12.2015 1.772.805 1.690.110
26.09.2012 1.000.000 USD 26.09.2022 3.540.943 3.041.276
23.01.2014 500.000 EUR 23.01.2019 2.175.873 -
Razem 12.032.368 9.129.100

*Uwzględniono eliminację obligacji będących w portfelu DM PKO Banku Polskiego SA.