16. Kasa, środki w Banku Centralnym

Kasa, środki w Banku Centralnym

31.12.201431.12.2013
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 7.772.859 4.018.340
Gotówka 3.965.456 3.227.330
Inne środki 56 450
Razem 11.738.371 7.246.120

Rezerwa obowiązkowa

Bank może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy referencyjnej. Na dzień 31 grudnia 2014 roku oprocentowanie to wynosiło 1,8%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej były oprocentowane w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli a oprocentowanie to wynosiło 2,475%.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania: 

Środki pieniężne w kwocie 11 440 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku: 17 449 tysięcy PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Bank posiadał środki o ograniczonej możliwości dysponowania w ramach prowadzonych działań stabilizacji emisji dla akcjonariusza sprzedającego w kwocie 14 629 tysięcy PLN zablokowane na rachunku menedżera stabilizacji. Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły tego typu środki.

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych środki te prezentowane są jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku ich wartość wyniosła odpowiednio 11 440 tysięcy PLN oraz 32 078 tysięcy PLN.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki na rachunku bieżącym w Banku Centralnym, gotówka i inne są w całości traktowane jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych