40. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane

40.1. Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy do objęcia papierów wartościowych):

Emitent papierów
wartościowych
z gwarancją
przejęcia emisji
Rodzaj gwarantowanych
papierów wartościowych
Zobowiązania pozabilansowe gwarancyjneOkres
obowiązywania
umowy
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku
Spółka A obligacje korporacyjne 1.055.000 31.07.2020
Spółka B obligacje korporacyjne 1.049.000 15.06.2022
Spółka C obligacje korporacyjne 91.700 31.12.2022
Spółka D obligacje korporacyjne 50.000 19.12.2022
Razem 2.245.700
Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku
Spółka B obligacje korporacyjne 1.633.000 15.06.2022
Spółka A obligacje korporacyjne 800.000 31.07.2015
Spółka D obligacje korporacyjne 50.000 19.12.2022
Spółka C obligacje korporacyjne 34.000 31.12.2022
Spółka E obligacje korporacyjne 24.238 29.06.2018
Spółka F obligacje korporacyjne 13.410 31.10.2017
Razem 2.554.648

* Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.

Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

40.2. Zobowiązania umowne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 200 662 tysiące PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 347 636 tysięcy PLN).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 96 772 tysiące PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 48 629 tysięcy PLN).

40.3. Udzielone zobowiązania finansowe

według wartości nominalnej31.12.201431.12.2013
Linie i limity kredytowe
dla podmiotów finansowych 533.975 737.531
dla podmiotów niefinansowych 34.540.558 30.203.660
dla podmiotów budżetowych 3.258.574 3.269.584
Razem 38.333.107 34.210.775
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 7.943.931 7.708.424

40.4. Udzielone zobowiązania gwarancyjne

31.12.201431.12.2013
Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 9.248.321 6.227.396
dla podmiotów finansowych 160.298 64.444
dla podmiotów niefinansowych* 9.066.109 6.151.081
dla podmiotów budżetowych 21.914 11.871
Udzielone gwarancje i poręczenia - obligacje korporacyjne krajowe 4.516.150 3.466.648
dla podmiotów niefinansowych 4.514.050 3.466.648
dla podmiotów finansowych 2.100 -
Udzielone akredytywy 702.768 491.768
dla podmiotów niefinansowych 702.768 491.669
dla podmiotów budżetowych - 99
Udzielone gwarancje i poręczenie gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 17.278 117.420
Udzielone gwarancje i poręczenie - obligacje komunalne krajowe dla podmiotów budżetowych 55.008 83.773
Razem 14.539.525 10.387.005
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 1.942.582 1.652.473

* Zmiana w pozycji „Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym dla podmiotów niefinansowych” wynika głównie z udzielonych zobowiązań gwarancyjnych dla podmiotów z branży górnictwo i energetyka.

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dnia 31 grudnia 2013 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.

Informacje na temat rezerw utworzonych na pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w nocie 38 „Rezerwy”.

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności

31 grudnia 2014 roku

Do 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
Powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone finansowe 23.931.316 958.392 4.627.057 3.832.809 4.983.533 38.333.107
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 225.396 1.336.294 2.552.934 8.595.674 1.829.227 14.539.525
Razem 24.156.712 2.294.686 7.179.991 12.428.483 6.812.760 52.872.632

31 grudnia 2013 roku

Do 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
Powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone finansowe 20.719.932 823.022 3.690.204 3.220.801 5.756.816 34.210.775
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 194.722 348.890 2.354.950 6.450.394 1.038.049 10.387.005
Razem 20.914.654 1.171.912 6.045.154 9.671.195 6.794.865 44.597.780

40.5. Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

Według wartości nominalnej31.12.201431.12.2013
Finansowe  2.004.673   369.303 
Gwarancyjne*  4.725.751   2.570.701 
Razem  6.730.424   2.940.004 

* Pozycja pozabilansowe zobowiązania otrzymane gwarancyjne zawiera głównie gwarancje w ramach programu wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – gwarancja de minimis.

W wyniku postanowień Umowy zobowiązujących Grupę Kapitałową Nordea Bank AB (publ) do partycypacji w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego, PKO Bank Polski SA oraz Nordea Bank AB (publ) w dniu 1 kwietnia 2014 roku zawarły umowę dotyczącą podziału ryzyka kredytowego („Umowa Podziału Ryzyka”), zgodnie z którą Nordea Bank AB (publ) ponosić będzie w okresie 4 lat od dnia zamknięcia transakcji 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego, czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka.

W ramach prac związanych z rozliczeniem transakcji Grupa Kapitałowa dokonała wyceny Umowy Podziału Ryzyka w oparciu o przeprowadzaną analizę prawdopodobieństwa przepływów środków pieniężnych wynikających z Umowy. Oszacowana wartość oczekiwana wynosi 0.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zestawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.