Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA oferuje szereg usług specjalistycznych w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA (grupa Kapitałowa Banku, Grupa Kapitałowa) należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną za największych grup finansowych Europy Środkowo – Wschodniej. PKO Bank Polski SA (Bank), podmiot dominujący Grupy Kapitałowej jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji.  

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach. Bank wyróżnia się na polskim rynku bankowym wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają Bankowi stabilny i bezpieczny rozwój. PKO Bank Polski SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym na poziomie 17,3% (depozyty) i 17,9% (kredyty). Bank jest liderem polskiego rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, kart płatniczych oraz wartości kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski SA posiada wysokie oceny wiarygodności kredytowej, nadane przez agencje ratingowe S&P i Moody`s. Obie agencje potwierdziły wysoką ocenę wiarygodności finansowej Banku po transakcji przejęcia Nordea Bank Polska SA. Agencja ratingowa Standard and Poor's podtrzymała w 2014 roku długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego SA na poziomie "A-" z negatywną perspektywą utrzymania oceny oraz krótkoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego SA na poziomie "A-2". Agencja Moody’s Investors Service podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating depozytów Banku na poziomie odpowiednio ”A2” i ”Prime-1” oraz ocenę siły finansowej Banku na poziomie ”C-”.

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA oferuje szereg usług specjalistycznych w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie oraz świadczy usługi wsparcia w zakresie prowadzenia działalności, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową, windykacyjną i faktoringową.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. na terenie Ukrainy, jak również poprzez spółki zależne PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB na terenie Szwecji.

Przez cały okres działalności systematycznie budowany jest prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują, dlatego Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA konsekwentnie podejmuje działania mające ugruntować jej postrzeganie jako grupy instytucji:

  • bezpiecznych, silnych i konkurencyjnych,
  • nowoczesnych i innowacyjnych, przyjaznych dla klientów i sprawnie zarządzanych,
  • społecznie odpowiedzialnych oraz dbających o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Mimo silnej konkurencji rynkowej Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Stała się również liderem dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności oraz dla rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych. Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zwiększenie w 2014 roku portfela kredytowego brutto o 20,0% do poziomu 187,5 mld PLN i osiągnięcie 22,9% udziału rynkowego w kredytach dla osób prywatnych, natomiast zobowiązania wobec klientów osiągnęły na koniec 2014 roku poziom 174,4 mld PLN, dzięki czemu Grupa Kapitałowa utrzymała wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 17,3%.

W 2014 roku Grupa Kapitałowa Banku kontynuowała działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji. Na koniec 2014 roku największa w kraju sieć oddziałów PKO Banku Polskiego SA obejmowała 1 319 placówek (w tym 133 placówki przejęte w wyniku fuzji) oraz 

1 001 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz z wprowadzonego w 2013 roku nowego standardu płatności mobilnych – IKO. Do dyspozycji klientów PKO Banku Polskiego SA pozostaje stale rosnąca liczba bankomatów – na koniec 2014 roku było ich 3 065.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2014 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło ponad 29 tys. etatów. Kompleksowa oferta szkoleniowo-edukacyjna służyła budowaniu profesjonalnego i lojalnego zespołu pracowników, który świadczy coraz wyższy standard obsługi klientów oraz osiąga wysokie efekty pracy.

Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego SA na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA w latach 2010-2014

 201420132012
przekształcone*
20112010
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)          
Suma bilansowa 248.701 199.231 193.151 190.748 169.661
Kapitał własny 27.616 25.154 24.436 22.822 21.360
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 179.497 149.623 143.483 141.634 130.668
Zobowiązania wobec klientów 174.387 151.904 146.194 146.474 132.981
Rachunek zysków i strat (w mln PLN)          
Zysk netto 3.254,1 3.229,8 3.739 3.807 3.217
Wynik z tytułu odsetek 7.523 6.722 8.089 7.609 6.516
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.934 3.006 2.917 3.101 3.143
Wynik na działalności biznesowej 11.147 10.707 11.622 11.142 10.198
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw  (1.899)  (2.038)  (2.325)  (1.930)  (1.868)
Ogólne koszty administracyjne  (5.245)  (4.623)  (4.683)  (4.411)  (4.249)
Wskaźniki finansowe          
ROE netto 12,4% 13,2% 16,0% 17,5% 14,9%
ROA netto 1,4% 1,6% 2,0% 2,1% 2,0%
Marża odsetkowa 3,7% 3,7% 4,7% 4,6% 4,4%
Współczynnik wypłacalności 13,0% 13,6% 12,9% 12,4% 12,5%
C/I 47,1% 43,2% 40,3% 39,6% 41,7%
Liczba klientów PKO Banku Polskiego SA (w tys.) 8.894 8.451 8.173 8.234 8.116
Ludność 8.431 8.024 7.761 7.822 7.711
Małe i średnie przedsiębiorstwa 449 415 401 400 394
Rynek mieszkaniowy 449 415 401 400 394
Klienci korporacyjni 14 12 12 11 12
Dane operacyjne          
Liczba placówek PKO Banku Polskiego SA (w szt.) 1.319 1.186 1.198 1.199 1.208
Liczba zatrudnionych (w etatach) 29.032 27.387 28.556 28.924 29.780
Liczba rachunków bieżących w PKO Banku Polskim SA (w tys. szt.) 6.660 6.318 6.220 6.146 6.150
Informacje o akcjach           
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN) 44.700 49.275 46.125 40.150 54.188
Liczba akcji (w mln szt.) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Cena akcji (w PLN) 35,76 39,42 36,90 32,12 43,35
Dywidenda na 1 akcję (w PLN)
(wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni)
0,75 1,80 1,27 1,98 1,90

Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe za poszczególne lata.
* Dane porównywalne z 2013 rokiem.