Kapitał zakładowy i akcjonariat PKO Banku Polskiego SA

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN i składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2013 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA

SeriaRodzaj akcjiLiczba akcji wartość nomimalna 1 akcji Wartość serii wg wartości nominalnej 
Seria A Akcje zwykłe imienne 312.500.000 1 zł 312.500.000 zł
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197.500.000 1 zł 197.500.000 zł
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105.000.000 1 zł 105.000.000 zł
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385.000.000 1 zł 385.000.000 zł
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250.000.000 1 zł 250.000.000 zł
    1.250.000.000   1.250.000.000 zł

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na dzień 31 grudnia 2014 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego SA

AkcjonariuszeStan na dzień 31.12.2014 r.Stan na dzień 31.12.2013 r.Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ
(pp.)
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ 
Skarb Państwa 392.406.277 31,39% 392.406.277 31,39% 0,00
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny1) 83.952.447 6,72% 83.952.447 6,72% 0,00
ING Otwarty Fundusz Emerytalny2) 64.594.448 5,17% 64.594.448 5,17% 0,00
Pozostali akcjonariusze 709.046.828 56,72% 709.046.828 56,72% 0,00
Ogółem 1.250.000.000 100,00% 1.250.000.000 100,00% 0,00

1) Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.
2) Stan posiadania akcji na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez ING OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 95 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez Skarb Państwa.