Informacja o dywidendzie

Polityka dywidendy

W 2014 roku PKO Bank Polski SA realizował politykę dywidendową przyjętą w dniu 4 kwietnia 2012 roku. Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i stosownie do możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie przewyższającej przyjęte wymogi kapitałowe wskazane poniżej:

  • współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku będzie powyżej 12% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego,
  • współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku będzie powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy może jednak w miarę potrzeby być zmieniana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w szczególności bieżącej i oczekiwanej sytuacji finansowej oraz wymogów nadzorczych. Stosownie do wymogów prawa, każda uchwała o wypłacie dywidendy będzie rozpatrywana przez Walne Zgromadzenie.

Opisana powyżej polityka dywidendowa została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Wypłata dywidendy

W dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA, w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 937.500 tys. PLN, co stanowiło 0,75 PLN brutto na jedną akcję.  Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 18 września 2014 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na 3 października 2014 roku.

Dywidendą objęte były wszystkie akcje PKO Banku Polskiego SA.

Dywidenda z zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2013 została wypłacona w dniu 3 października 2014 roku.

W dniu 2 października 2014 roku Zarząd PKO Banku Polskiego SA przyjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto PKO Banku Polskiego SA osiągniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd Banku postanowił, że w rekomendacji Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za 2014 rok dotyczącej podziału zysku netto osiągniętego przez Bank w 2014 roku, zysk netto osiągnięty za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku w wysokości 1 679 300 tys. PLN zostanie uwzględniony w sposób zakładający przeznaczenie z tego zysku na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 675 000 tys. PLN. Kwota ta stanowi 40,2% zysku netto Banku osiągniętego w I półroczu 2014 roku.

Podjęcie powyższej uchwały miało na celu zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku 59,8% zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia i dywidendy. Wyżej wskazane zaliczenie zysku miało na celu zachowanie miar adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie i zapewnienie dalszego rozwoju Banku. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, zaliczenie zysku roku bieżącego do funduszy własnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz po zweryfikowaniu zysków przez niezależne osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych.

Bank uzyskał powyższą zgodę KNF i wskazał w raporcie bieżącym nr 71/2014 z dnia 2 października 2014 roku, że zapewnienie bezpiecznego poziomu adekwatności kapitałowej dla rozwijającej się działalności wymaga akumulacji części zysku netto za 2014 rok. Zasadniczymi czynnikami mającymi wpływ na tę decyzję Banku było przeprowadzenie transakcji nabycia aktywów Grupy Nordea, zmieniające się otoczenie regulacyjne, jak również proces tworzenia banku hipotecznego (jako spółki zależnej od Banku).

Wskazany powyżej poziom dywidendy z zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku był wyłącznie deklaracją rekomendowania wypłaty z zysku za wskazany okres. Część zysku osiągniętego w 2014 roku, jaka w ocenie Zarządu powinna zostać przeznaczona na dywidendę zostanie zarekomendowana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe Banku za 2014 rok przez Zarząd Banku we właściwym trybie, przed terminem zwołania tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ostateczną wysokość dywidendy ustali Walne Zgromadzenie.