Słownik beginning with K

Kapitał wewnętrzny

oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w jego działalności oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (element tzw. Filaru II)

Kluczowe wskaźniki efektywności - (Key Performance Indicators - KPIs)

finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji

Kluczowe wskaźniki ryzyka (Key Risk Indicator – KRI)

uproszczony miernik ryzyka operacyjnego istotny dla danego obszaru

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Korekta CVA (Credit Value Adjustment)

korekta wyceny instrumentów pochodnych odzwierciedlająca ryzyko kredytowe kontrahenta

Korekta DVA (Debt Value Adjustment)

korekta wyceny instrumentów pochodnych odzwierciedlająca własne ryzyko kredytowe Banku