Słownik beginning with B

Bazylea II

zbiór przepisów zewnętrznych określających nowe podejście do kalkulacji wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w bankach; w Polsce przepisami tymi była nowelizacja Prawa bankowego oraz przyjęcie uchwał nr 1-6/2007 KNB z marca 2007 roku, które zaczęły obowiązywać polskie banki od 1.01.2008 roku (przy założeniu wykorzystania opcji zawartej w § 14 ust. 1 uchwały nr 1/2007 KNB) zmienionej uchwałami nr 380-385/2008 KNF oraz uchwałą nr 76/2010 KNF z późn. zm.

Bazylea III/CRD IV

zestaw poprawek do przepisu Bazylea II opublikowany w grudniu 2010 roku, wprowadzonych w życie w styczniu 2014 roku i podlegający stopniowemu wdrażaniu do stycznia 2019 roku