Słownik beginning with L

LDA (Loss Distribution Approach)

podejście polegające na wykorzystaniu danych historycznych o zdarzeniach operacyjnych wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz informacji o kształtowaniu się czynników otoczenia operacyjnego do statystycznego pomiaru ryzyka operacyjnego

LGD (Loss Given Default)

strata ponoszona przez Bank w przypadku wystąpienia niewypłacalności klienta

LMA (Loan Market Association)

Stowarzyszenie Rynku Kredytowego