Słownik beginning with I

IBNR (incurred but not reported)

metoda grupowa szacowania utraty wartości ekspozycji kredytowych

IRB (Internal Ratings Based Approach)

metoda wewnętrznych ratingów stosowana do wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego

IRS (Interest Rate Swap)

transakcja zamiany stóp procentowych

ISDA (International Swap and Derivatives Association)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych

ISMA (International Securities Market Association)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Papierów Wartościowych