Słownik beginning with S

Skumulowana kontraktowa luka płynności

suma wszystkich cząstkowych kontraktowych luk płynności liczonych od pierwszego przedziału a’vista do przedziału, dla którego liczona jest skumulowana kontraktowa luka płynności

Skumulowana urealniona luka płynności

suma wszystkich cząstkowych urealnionych luk płynności liczonych od pierwszego przedziału a’vista do przedziału, dla którego liczona jest skumulowana urealniona luka płynności

Strata nieoczekiwana (Unexpected Loss – UL)

różnica pomiędzy wartością zagrożoną ryzykiem kredytowym a stratą oczekiwaną

Strata oczekiwana (Expected Loss – EL)

statystycznie oszacowana wartość średniej (oczekiwanej) straty z tytułu ryzyka kredytowego, jaką bank spodziewa się ponieść na portfelu w ciągu jednego roku

Strategiczny limit tolerancji

dopuszczalny poziom ryzyka określony przez Zarząd

System scoringu behawioralnego

system oceny ryzyka kredytowego banku związanego z finansowaniem klientów głównie na podstawie transakcji występujących na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym służące do wyznaczania limitów kredytów odnawialnych