Statut PKO Banku Polskiego SA

Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA

Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustawy Prawo bankowe.

Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Banku poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę, jego likwidacji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia lub zmianę przedmiotu działalności Banku prowadzącą do zaprzestania prowadzenia przez Bank działalności bankowej wymagają większości 90% głosów oddanych.

Zmiany wprowadzone do Statutu w 2014 roku

W 2014 roku dokonano następujących zmian statutu Banku:

  1. Zmiany związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA (zgoda KNF na zmiany z dnia 2 października 2014 roku).

    Dokonano zmian statutu PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), mających na celu rozszerzenie przedmiotu działalności PKO Banku Polskiego SA o działalność wykonywaną przez Nordea Bank Polska SA, która nie była ujęta w przedmiocie działalności PKO Banku Polskiego SA. Zmiana ta miała na celu zapewnienie połączonemu bankowi możliwości kontynuowania w pełnym zakresie działalności prowadzonej przez Nordea Bank Polska SA do dnia połączenia. Niniejsze zmiany statutu nastąpiły wraz z połączeniem obu banków.

  2. Zmiany niezwiązane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, które dotyczyły następujących zakresów:
  • rezygnacji z obowiązku zatwierdzania przez Radę Nadzorczą uchwał Zarządu dotyczących zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym.
    Zmiana ta wynikała z poziomu szczegółowości tych dokumentów oraz z faktu, iż począwszy od I kwartału 2013 roku najistotniejsze elementy zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym podlegają zatwierdzeniu dodatkowo przez Radę Nadzorczą także w ramach dokumentu dotyczącego strategii zarządzania ryzykiem bankowym.
  • współpracy Banku z innymi instytucjami finansowymi w ramach grupy kapitałowej.

Celem zmiany było stworzenie statutowej podstawy dla współpracy pomiędzy Bankiem i Bankiem Hipotecznym SA, a także usankcjonowanie współpracy Banku z innymi instytucjami finansowymi w ramach grupy kapitałowej Banku.

Rada Nadzorcza Banku w dniu 5 listopada 2014 roku (na podstawie upoważnień wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do  raportu nr 77/2014. Tekst jednolity Statutu Banku uwzględnia kolejne zmiany w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z dnia 25 czerwca 2010 roku, wynikające z: uchwały nr 3/2011 NWZ Banku z dnia 14 kwietnia 2011 roku, uchwały nr 26/2011 ZWZ Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz uchwały nr 45/2014, nr 47/2014 i nr 48/2014 ZWZ Banku z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Szczegółowy wykaz zmian w stosunku do brzmienia nadanego Statutowi Banku uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 roku, wprowadzonych wyżej wskazanymi uchwałami Walnych Zgromadzeń stanowi załącznik nr 2 do ww. raportu.