Inwestorzy i Ład korporacyjny

  • Szanowni Państwo, już po raz piąty mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Tym razem, oprócz tradycyjnie doskonałych wyników finansowych, raportujemy także całą gamę wydarzeń, które śmiało można określić mianem zmian strategicznych, gdyż na trwałe...
  • Zakup aktywów z Grupy Nordea jest jednym z najistotniejszych elementów realizacji strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2013-2015, to również efekt zmiany podejścia do rozwoju działalności PKO Banku Polskiego SA.
  • Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN i składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2013 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO...
  • Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez agencje ratingowe Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s, które nadają Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.
  • W 2014 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w następujących obszarach:
  • Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na dzień 31.12.2014 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny
  • PKO Bank Polski SA stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym w dniu 4 lipca 2007 roku przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 12/1170/2007 z późniejszymi zmianami.
  • Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustawy Prawo bankowe.
  • Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.
  • Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych PKO Banku Polskiego SA na koniec 2014 roku wyniósł 1 269,5 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku spadł o 429,6 mln PLN.