Relacje inwestorskie

W 2014 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w następujących obszarach:

 • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako spółki wiarygodnej i przejrzystej poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacji Walnego Zgromadzenia i obsługi informacyjnej akcjonariuszy Banku,
 • zapewnieniu współpracy Banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem Banku na publicznym rynku papierów wartościowych.

W ramach komunikacji z rynkiem w 2014 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego i instrumentów dłużnych w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ok. 70 analityków i przedstawicieli inwestorów,
 • członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie Banku jak i podczas konferencji inwestorskich, w 2014 roku odbyło się ok. 80 spotkań w siedzibie Banku, ok. 170 spotkań podczas 14 konferencji inwestorskich i 2 roadshow oraz ponad 110 telekonferencji,
 • w maju 2014 roku odbył się czat Prezesa Zarządu z inwestorami indywidualnymi, a w czerwcu 2014 roku przedstawiciele Banku wzięli udział w konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu,   
 • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA, 
 • na stronie internetowej Relacji Inwestorskich https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/ Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku,
 • w marcu 2014 roku  Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny roczny on-line, tym razem za  2013 rok, w postaci dedykowanego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (www.raportroczny2013.pkobp.pl). Raport roczny opublikowany jako odrębny serwis realizuje cele informacyjne i wizerunkowe Banku. Przede wszystkim ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, a także zapewnia przyjazne korzystanie z nich; w 2014 roku serwis został znacząco zmodyfikowany, zmieniła się jego struktura na bardziej przejrzystą i intuicyjną dla internautów, wprowadzono dodatkowe funkcjonalności przyjazne dla użytkownika, w tym m.in. interaktywne narzędzia do prezentacji danych i wykresów,
 • w grudniu 2014 roku Bank przyjął (upublicznione następnie na stronie internetowej) Zasady polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami, które dotyczą prowadzenia przez Bank komunikacji z inwestorami, klientami oraz klientami profesjonalnymi, w szczególności określają zakres oraz sposób prowadzenia komunikacji, w tym kanały komunikacji oraz kompetencje w ramach działań informacyjnych.

Celem powyższych działań było przekazywanie wyczerpującej informacji o wynikach finansowych i działaniach Banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw Banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki.

PKO Bank Polski SA dokłada wszelkich starań, aby raporty okresowe zachowywały najwyższe standardy w zakresie profesjonalizmu i rzetelnej informacji i w kompletny oraz transparentny sposób prezentowały wyniki Banku, a także aby były maksymalnie użyteczne dla inwestorów instytucjonalnych, analityków, a także indywidualnych akcjonariuszy.

W 2014 roku, po raz drugi z rzędu PKO Bank Polski SA otrzymał specjalne wyróżnienie i tytuł „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Otrzymują je przedsiębiorstwa i banki, które w ciągu ostatnich trzech lat trzy razy zdobyły nagrodę główną w konkursie. Wyróżnienie jest dowodem najwyższej jakości raportów rocznych Banku. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową dla inwestorów GPW, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w wersji on-line we wszystkich tych obszarach.

Uznanie zyskała także wartość wizerunkowa sprawozdania finansowego Banku, jego kompletność i spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka, stosowania zasad ładu korporacyjnego).