Współpraca międzynarodowa

Fundusz Marguerite został powołany w 2009 roku na 20 lat i obecnie realizuje projekty inwestycyjne typu green-field i brown-field w sektorze energetycznym i drogowym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

W Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pozyskanie środków pokrywających potrzeby wynikające z rozwoju działalności biznesowej, w tym na  finansowanie projektów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, odbywa się także poprzez współpracę międzynarodową. Bank pozyskuje środki z zagranicznych rynków finansowych m.in. poprzez kredyty od międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. Banku Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego). W ramach transakcji nabycia aktywów Nordea Bank Polska SA pozyskano finansowanie od Nordea Bank AB (publ) na przejęte kredyty mieszkaniowe denominowane w walutach obcych. Na koniec 2014 roku łączne finansowanie Grupy Kapitałowej w formie otrzymanych kredytów od instytucji finansowych wyniosło ok. 21,1 mld PLN i obejmowało środki denominowane w PLN, EUR, CHF i USD.

Jednocześnie PKO Bank Polski SA uczestniczy w przedsięwzięciu The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Fundusz Marguerite”), gdzie zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w ww. fundusz z 35 650 tys. EUR na koniec 2013 roku do 39 150 tys. EUR na koniec grudnia 2014 roku. PKO Bank Polski SA bierze udział w ww. przedsięwzięciu jako jedyny Bank działający w państwie należącym do nowych członków Unii Europejskiej, który otrzymał status instytucji powołującej fundusz („Core sponsor”). Fundusz Marguerite został powołany w 2009 roku na 20 lat i obecnie realizuje projekty inwestycyjne typu green-field i brown-field w sektorze energetycznym i drogowym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.