Grupa Kapitałowa - najważniejsze wydarzenia w 2014 roku

Zakup aktywów z Grupy Nordea jest jednym z najistotniejszych elementów realizacji strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2013-2015, to również efekt zmiany podejścia do rozwoju działalności PKO Banku Polskiego SA.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2014 roku pozostawało stabilne, mimo osłabienia koniunktury w strefie euro oraz niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej. Na polską gospodarkę pozytywny wpływ miał wzrost popytu krajowego wspierany poprawiającą się sytuacją na rynku pracy oraz deflacją, zwiększającą realną siłę nabywczą gospodarstw domowych. Przy przyspieszeniu tempa wzrostu PKB w 2014 roku odnotowano wzrost zatrudnienia i płac w sektorze przedsiębiorstw. Wyniki finansowe banków w 2014 roku dodatkowo determinowane były rekordowo niskimi poziomami stóp procentowych.

Działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku koncentrowały się na pracach związanych z finalizacją transakcji nabycia aktywów Grupy Nordea, fuzją prawną z Nordea Bank Polska SA oraz przygotowaniem fuzji operacyjnej obu banków. W tym samym czasie Grupa Kapitałowa dbała o rozwój podstawowej działalności biznesowej, wzrost dochodowości aktywów oraz kontynuowała działania nakierowane na optymalizację kosztów działania.

Zakup aktywów z Grupy Nordea jest jednym z najistotniejszych elementów realizacji strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2013-2015, to również efekt zmiany podejścia do rozwoju działalności PKO Banku Polskiego SA. Po latach rozwoju organicznego, który umocnił pozycję Banku jako lidera w rodzimym sektorze bankowym, przejęcia i akwizycje stanowią naturalny, kolejny etap rozwoju Banku. Jest on odpowiedzią na dynamiczną sytuację rynkową, potrzebę obrony pozycji rynkowej i rentowności prowadzonej działalności, zwłaszcza w aktualnych rygorystycznych warunkach regulacji prawnych i środowisku niskich stóp procentowych. Równocześnie podjęte przez Bank działania są konsekwentnie nakierowane na zaspokajanie rosnących wymagań Klientów, którzy oczekują najwyższej jakości usług, dopasowanej do potrzeb oferty i nowoczesnych, dogodnych rozwiązań technologicznych.

W ramach sfinalizowanej w kwietniu 2014 roku transakcji Grupa Kapitałowa Banku powiększyła się o zakupione aktywa: Nordea Bank Polska SA, „Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie” SA (obecnie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA) oraz spółkę leasingowo-faktoringową Nordea Finance Polska SA, która została połączona z PKO Leasing SA.

Realizacja transakcji nabycia aktywów w znaczący sposób poprawiła pozycję Grupy Kapitałowej w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocniła kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej oraz rozszerzyła ofertę w zakresie bancassurance.

Kalendarium przejęcia spółek z Grupy Nordea

Czerwiec 2013 roku 1. Zawarcie z Nordea Bank AB (publ) umowy określającej warunki realizacji transakcji nabycia spółki Nordea Bank Polska SA oraz "Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" SA oraz Nordea Finance Polska SA, a także portfela wierzytelności wobec klientów korporacyjnych.
Wrzesień 2013 roku 2. Zgoda Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie kontroli nad spółkami będącymi przedmiotem transakcji.
Październik 2013 roku 3. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKO Bank Polski SA kontroli nad spółkami będącymi przedmiotem transakcji.
Marzec 2014 roku 4. Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie przez PKO Bank Polski SA akcji Nordea Bank Polska SA.
Kwiecień 2014 roku 5. Formalne nabycie akcji spółek z Grupy Nordea.
Maj 2014 roku 6. Zmiana nazwy spółki "Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" SA na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Czerwiec 2014 roku 7. Zmiana nazwy spółki Nordea Finance Polska SA na PKO Leasing Pro SA.
Wrzesień 2014 roku 8. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na połączenie PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. 
  9. Połączenie spółki PKO Leasing Pro SA ze spółką PKO Leasing SA
Październik 2014 roku 10. Fuzja prawna, która zakończyła etap formalnej integracji obydwu banków.
l połowa 2015 roku 11. Planowane połączenie operacyjne banków.

Pierwszy etap integracji zakończył się 31 października 2014 fuzją prawną Nordea Bank Polska SA z podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, PKO Bankiem Polskim SA. Od momentu połączenia Nordea Bank Polska SA przestał funkcjonować jako odrębny podmiot, a PKO Bank Polski SA stał się stroną wszystkich zawartych przez ten bank umów z klientami. Wycofana została marka Nordea Bank Polska SA, którą zastąpiła marka PKO Banku Polskiego SA.

Drugi etap integracji stanowi okres od fuzji prawnej do zakończenia fuzji operacyjnej. W tym czasie nastąpi stopniowe ujednolicenie działalności obu banków, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, którego banku klientami byli przed rozpoczęciem procesu integracji. Zakończenie tych działań planowane jest na pierwszą połowę 2015 roku. 

Poza przejęciem aktywów Nordei istotnymi elementami wdrażanej strategii, wzmacniającymi przewagi konkurencyjne i dającymi mocną bazę pod długoterminowy rozwój PKO Banku Polskiego SA, jako lidera bankowości w Polsce i Europie Centralnej, jest utworzenie PKO Banku Hipotecznego SA oraz ekspansja na rynki zagraniczne.

W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski SA uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego. Zakłada się, że PKO Bank Hipoteczny SA rozpocznie sprzedaż w sieci detalicznej PKO Banku Polskiego SA oraz przez agentów i pośredników w I kwartale 2015 roku, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności operacyjnej. PKO Bank Hipoteczny SA będzie oferować długoterminowe kredyty hipoteczne dla klientów detalicznych oraz emitować długoterminowe listy zastawne.

Efektem budowania strategicznej pozycji Banku na najbliższe lata było również podjęcie działań, których efektem będzie uruchomienie w 2015 roku działalności pierwszej placówki zagranicznej - placówki korporacyjnej PKO Banku Polskiego SA w Niemczech. Wybór kierunku pierwszego etapu ekspansji zagranicznej związany jest integralnie z dużą aktywnością klientów instytucjonalnych Banku na rynku niemieckim, skalą wzajemnej wymiany handlowej i realizowanymi inwestycjami. Siedzibą oddziału, który będzie funkcjonował pod nazwą PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland będzie Frankfurt nad Menem. Usługi oferowane w tej placówce będą obejmować: produkty bankowości transakcyjnej, produkty skarbowe, trade finance, doradztwo nt. rynków zagranicznych oraz kredyty zagraniczne.

Działania podejmowane przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku pozwoliły na osiągnięcie wysokich wyników finansowych, a dzięki przejęciu aktywów z Grupy Nordea, umocniła swoją pozycję wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

20142013Zmiana
2014/2013
Zysk netto 3.254,1 mln PLN 3.229,8 mln PLN 0,8%
Wynik na działalności biznesowej* 11.146,6 mln PLN 10.706,9 mln PLN 4,1%
Wynik odsetkowy 7.522,9 mln PLN 6.722,0 mln PLN 11,9%
Wynik z prowizji 2.933,5 mln PLN 3.005,8 mln PLN -2,4%
Ogólne koszty administracyjne (5.245,1) mln PLN (4.622,5) mln PLN 13,5%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1.898,7) mln PLN (2.037,9) mln PLN -6,8%
C/I 47,1% 43,2% 3,9 p.p.
ROE netto 12,4% 13,2% -0,8 p.p.
ROA netto 1,4% 1,6% -0,2 p.p.

* Wynik na działalności biznesowej rozumiany jako wynik z działalności operacyjnej bez uwzględnienia ogólnych kosztów administracyjnych oraz wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.

Wypracowany w 2014 roku zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 254,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 0,8%, czyli o 24,3 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

1)  wynik na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, który osiągnął poziom 11 146,6 mln PLN (+4,1% r/r), głównie w efekcie:

  • wzrostu wyniku odsetkowego o 11,9% r/r, będącego efektem optymalizacji kosztu utrzymywania bazy depozytowej, przy dalszej redukcji rynkowych stóp procentowych,
  • stabilizacji poziomu wyniku prowizyjnego (spadek o 2,4% r/r), zrealizowanego pod presją ograniczeń regulacyjnych w zakresie opłat za usługi płatnicze,
  • wzrostu wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych (2,2x r/r), w efekcie realizacji dodatniej wyceny posiadanych przez Bank papierów, związanej ze spadkiem rentowności polskich obligacji,

2)  spadek wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych netto (o 63,5% r/r)- efekt wysokiej bazy odniesienia z 2013 roku, w którym sprzedano część udziałów w spółce Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o,

3)  wzrost kosztów działania, będących pod presją dodatkowych wydatków ponoszonych w związku z fuzją z Nordea Bank Polska SA oraz rozszerzeniem Grupy Kapitałowej o nowe spółki, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej związanej z bieżącą działalnością. Przełożyło się to na wysoką efektywność zarządzania kosztami, wskaźnik C/I wyniósł 47,1%,

4)  wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, który był lepszy o 139,2 mln PLN od uzyskanego w 2013 roku, głównie w efekcie niższych odpisów na kredyty konsumpcyjne i gospodarcze.

Bezpieczna i efektywna struktura bilansu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, charakteryzująca się silną bazą depozytową oraz wysokim poziomem kapitałów własnych, pozwoliła na dalszy wzrost działalności biznesowej poprzez stabilny rozwój organiczny oraz przejęcia, stanowiące naturalny, kolejny etap rozwoju Banku. Pomimo przejęcia znacznego portfela kredytów, wskaźnik kredytów do depozytów (zobowiązań wobec klientów) na koniec 2014 roku wyniósł 102,9% (wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania[1] wyniósł  86,4%), co świadczy o dobrej kondycji płynnościowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. 

W efekcie działań podejmowanych w 2014 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA:

  • o blisko 1/4 zwiększyła sumę aktywów, w tym o 1/5 portfel należności od klientów,
  • zwiększyła udziały w rynku kredytów i depozytów do poziomu odpowiednio 17,9% i 17,3%,
  • znacząco poprawiła jakość portfela kredytowego, mierzoną wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz wskaźnikiem pokrycia odpisami.
  • w efekcie przejęcia spółki z branży ubezpieczeniowej, Grupa rozszerzyła ofertę produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych dla klientów,

zaś podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, PKO Bank Polski SA zwiększył liczbę klientów o 442,9 tys., głównie w segmencie ludności, a sieć placówek powiększył o nowe 131 oddziały detaliczne oraz 2 nowe biura bankowości prywatnej.

[1] Stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów (w tym środki z tyt. emisji euro obligacji) oraz finansowanie zewnętrzne w postaci: zobowiązań podporządkowanych, własnej emisji papierów dłużnych i kredytów otrzymanych od instytucji finansowych.