List Prezesa

Szanowni Państwo,

już po raz piąty mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Tym razem, oprócz tradycyjnie doskonałych wyników finansowych, raportujemy także całą gamę wydarzeń, które śmiało można określić mianem zmian strategicznych, gdyż na trwałe przeobrażają oblicze naszej organizacji i określają możliwe kierunki jej przyszłego rozwoju.

Ubiegły rok cechował się dużą zmiennością i złożonością procesów zachodzących w otoczeniu Banku. Działaliśmy w warunkach ożywienia gospodarczego na rynku krajowym, ale jednocześnie historycznie niskich stóp procentowych, dodatkowo zwiększających presję konkurencyjną. Rywalizacja między bankami była szczególnie nasilona w zakresie nowoczesnych technologii, które stanowią kluczowe laboratorium innowacji, a zarazem obszar intensywnych zmagań w zakresie form oraz metod budowania i utrzymania relacji z klientami.

Tym naturalnym procesom rozwojowym towarzyszyły dalsze zmiany regulacyjne zwiększające koszty działania banków oraz rosnąca niepewność co do rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Wśród jej głównych przyczyn należy przede wszystkim wymienić trudną sytuację geopolityczną determinowaną wydarzeniami na Ukrainie i międzynarodowymi sankcjami skierowanymi wobec Rosji oraz utrzymujące się zagrożenia dla zauważalnego ożywienia gospodarczego w strefie euro.

Na tym tle Grupa PKO Banku Polskiego, kolejny rok z rzędu, wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe, utrzymując niezmiennie wysoką efektywność, kontrolę kosztów i dbałość o bezpieczeństwo powierzonych Bankowi środków. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,25 mld zł, ROE 12,3 proc., ROA 1,4 proc., wskaźnik kosztów do dochodów 47,1 proc., a współczynnik wypłacalności 13 proc. Warto też zwrócić uwagę na istotne obniżenie kosztów ryzyka, które w 2014 roku wyniosły 1,0 proc. w porównaniu do 1,3 proc. rok wcześniej.

W 2014 roku Bank potwierdził, że jest instytucją nowoczesną i elastyczną, płynnie modyfikującą zarówno swoją strukturę, strategie biznesowe, jak i ofertę, wobec niezwykle zmiennego otoczenia rynkowego oraz coraz precyzyjniej definiowanych oczekiwań klientów.

Sfinalizowaliśmy trwający od połowy 2013 roku proces zakupu spółek z grupy Nordea, nie tylko rozliczając transakcję, ale także skutecznie przeprowadzając fuzje prawne banków i spółek leasingowych oraz wdrażając budowę nowego modelu bancassurance na bazie trzeciej z przejętych spółek, działającej obecnie pod marką PKO Ubezpieczenia. Ostatni element tego niezwykle złożonego procesu, czyli fuzja operacyjna, polegająca na ujednoliceniu w pierwszej połowie 2015 roku systemów transakcyjnych oraz zapewnieniu pełnej dostępności wszystkich kanałów kontaktu dla klientów obu połączonych banków, pozwoli w kolejnych okresach sprawozdawczych na pełną realizację synergii uzyskanych w wyniku tej transakcji. Tym samym Bank, po latach szybkiego, organicznego wzrostu, potwierdził, że posiada i potrafi z sukcesem wykorzystać kompetencje do rozwoju przez przejęcia i alianse strategiczne.

W ubiegłym roku nasza organizacja otworzyła także nową kartę w swej historii, dotyczącą finansowania nieruchomości mieszkaniowych, tworząc PKO Bank Hipoteczny. Ma on za zadanie, poprzez emisję listów zastawnych, zapewnić finansowanie z rynku kapitałowego dla najlepszych jakościowo kredytów hipotecznych zaciąganych przez naszych klientów. Rozpoczęcie w drugim kwartale 2015 roku działalności operacyjnej przez PKO BH jest także doskonałą okazją do zintensyfikowania debaty na temat przyszłości kredytowania potrzeb mieszkaniowych Polaków. Nasz Bank intensywnie angażuje się w tę dyskusję, promując rozwiązania systemowe zwiększające stabilność sektora bankowego, a jednocześnie korzystne dla klientów, określane mianem nowego ładu hipotecznego. Propozycje zdecydowanego zwiększenia roli banków hipotecznych nabierają szczególnego znaczenia ze względu na turbulencje na rynku walutowym, istotne zwłaszcza dla osób posiadających zaciągane pod koniec ubiegłej dekady zobowiązania we franku szwajcarskim.

W 2014 roku Bank podjął także kierunkową decyzję o ekspansji biznesowej w Europie, uruchamiając formalne procedury zmierzające do otwarcia oddziału korporacyjnego we Frankfurcie nad Menem. Dzięki skutecznej realizacji naszych planów w tym zakresie będziemy jeszcze lepiej wspierać kluczowych klientów instytucjonalnych działających zarówno w kraju, jak i za granicą.

W odpowiedzi na wyzwania trwającej mobilnej rewolucji technologicznej w zeszłym roku rozpoczęła działalność operacyjną utworzona z inicjatywy PKO Banku Polskiego spółka Polski Standard Płatności, będąca operatorem lokalnego systemu płatności mobilnych BLIK. Został on oparty na stworzonej przez nasz Bank i z sukcesem funkcjonującej na rynku już od dwóch lat aplikacji IKO. PSP, której udziałowcami jest sześć dużych krajowych banków, ma wszelkie podstawy do tego, by stać się w przyszłości realną alternatywą wobec wciąż dominujących w Polsce płatności gotówkowych. BLIK zapewnia zarówno szybkość i prostotę rozwiązań, jak i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji dokonywanych przez rosnące z dnia na dzień grono jego użytkowników.

Bogactwo wydarzeń i inicjatyw podejmowanych w 2014 roku w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego potwierdziło wysokie kompetencje jej pracowników. Minione 12 miesięcy było wyjątkową, dobrze wykorzystaną szansą na intensywny rozwój nowych umiejętności i integrację całej organizacji wokół wspólnych, jasno zdefiniowanych celów. Dzięki tym doświadczeniom śmiało możemy mierzyć się z nowymi wyzwaniami, z ugruntowanym przekonaniem, że działając wspólnie na pewno im sprostamy, zwiększając wartość dla akcjonariuszy i satysfakcję klientów z usług nie tylko największej, ale także – zgodnie z hasłem naszej strategii – codziennie najlepszej instytucji finansowej w Polsce.

 

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego