Słownik beginning with C

CCF (Credit Conversion Factor)

współczynnik konwersji kredytowej dla części pozabilansowych ekspozycji

CET 1 Ratio (Common Equity Tier 1 Ratio)

iloraz funduszy podstawowych (Tier 1) z wyłączeniem instrumentów hybrydowych i sumy wymogów kapitałowych, przemnożony przez 8%. Minimalny dopuszczalny poziom współczynnika Common Equity Tier 1 Ratio zgodnie z wytycznymi zewnętrznymi (EBA) oraz ze Strategią zarządzania ryzykiem bankowym w PKO Banku Polskim SA wynosi 9%

CIRS (Currency Interest Rate Swap)

walutowa transakcja zamiany stóp procentowych

CRD I (Capital Requirements Directive)

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe

CRD II

dyrektywa 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE

CRD III

dyrektywa 2010/76/WE z dnia 24 listopada 2012 w sprawie zmiany Dyrektyw 2006/48/WE i 2006/49/WE dotycząca wymogów kapitałowych w zakresie portfela handlowego i resekutyryzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń

CSA (Credit Support Annex)

umowa zabezpieczająca – załącznik do umowy ramowej

Cząstkowa kontraktowa luka płynności

różnica pomiędzy aktywami razem a pasywami razem, wyliczana dla każdego przedziału zapadalności (wymagalności); informuje o niedopasowaniu pomiędzy zapadającymi aktywami oraz wymagalnymi pasywami w danym przedziale czasowym

Cząstkowa urealniona luka płynności

różnica pomiędzy aktywami razem a pasywami razem, wyliczana dla każdego przedziału zapadalności (wymagalności); informuje o niedopasowaniu pomiędzy zapadającymi aktywami oraz wymagalnymi pasywami w danym przedziale czasowym z uwzględnieniem urealnienia ich terminu zapadalności (wymagalności)