Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w Warszawie

Giełdowa cena akcji PKO Banku Polskiego SA

Kurs i obroty akcjami PKO Banku Polskiego w okresie 31.12.2009 - 30.12.2014

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego na tle indeksów WIG 20 i WIG Banki w okresie 01.01.2010 - 30.12.2014 (31.12.2009=100%) 

W 2014 roku:

  • kurs akcji PKO Banku Polskiego SA obniżył się o 9,3% (-3,66 PLN) z poziomu 39,42 PLN na koniec 2013 roku do 35,76 PLN na koniec 2014 roku, przy czym cały spadek kursu nastąpił w IV kwartale (-9,8%, tj. -3,90 PLN q/q),
  • średni kurs akcji Banku wyniósł 39,37 PLN za akcję i był o 7,6% (+2,78 PLN) wyższy niż w 2013 roku,
  • kurs akcji wahał się w przedziale od 44,15 PLN (28.02.2014 roku) do 35,20 PLN (29.12.2014 roku),
  • średnie dzienne obroty akcjami Banku wyniosły 2 952 tys. sztuk, przy czym najniższy ich poziom (721 tys. szt.) zanotowano w dniu 26 maja 2014 roku, a najwyższy (16 886 tys. szt.) w dniu 10 stycznia 2014 roku.

W 2014 roku kursy akcji na GPW w Warszawie zanotowały niewielkie zmiany w skali roku (wzrost indeksu WIG o 0,3% r/r), przy czym w trakcie roku ulegały one znacznym wahaniom, zwłaszcza w II półroczu (od +5,7% w III kw. do -6,3% w IV kw.), na co wpływ miały czynniki zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.

Spośród czynników zewnętrznych największy wpływ miało zaostrzenie konfliktu ukraińsko- rosyjskiego, które  uruchomiło całą lawinę zdarzeń, w tym wprowadzenie sankcji przez USA i UE oraz kontrsankcji przez Rosję (a w konsekwencji spadek polskiego eksportu do Rosji), a także załamanie cen ropy naftowej. Skutkowało to gwałtownym załamaniem gospodarczym w Rosji, czego kulminacją był tzw. „czarny wtorek” 16 grudnia 2014 roku, kiedy nastąpił gwałtowny spadek kursu rubla oraz paniczna wyprzedaż akcji na giełdzie w Moskwie. Zdarzenia te wpłynęły na zachowania inwestorów ze względu na wzrost ryzyka geopolitycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród czynników wewnętrznych główny wpływ na notowania akcji w 2014 roku miała reforma OFE, znaczących graczy na GPW, która obligowała do przekazania w lutym 2014 ponad połowy środków do ZUS (tzw. części obligacyjnej), wprowadziła dobrowolność w przekazywaniu składki do OFE lub ZUS, obniżenie opłat za zarządzanie oraz wejście w życie w listopadzie 2014 roku tzw. „suwaka bezpieczeństwa”, zgodnie z którym oszczędności emerytalne zgromadzone przez Polaków w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są przekazywane na konto w ZUS. Zmiany te zmusiły OFE do przebudowy portfeli akcji, w tym upłynnienia części z nich, oraz zmniejszyły potencjał inwestycyjny OFE na GPW.

Na notowania akcji banków w 2014 roku niekorzystnie wpłynęła również obniżka stóp procentowych przez RPP, deflacja, a także czynniki regulacyjne, tj. obniżenie stawki interchage fee w 2014 roku, a w 2015 roku dalsza obniżka tej opłaty oraz znaczące podwyższenie opłat na BFG. Wszystkie te elementy wpłynęły na obniżenie prognoz zysku banków na lata 2015-2016, a w konsekwencji obniżenie cen docelowych.

Kurs akcji PKO Banku Polskiego SA i kapitalizacja banków konkurencyjnych

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego na tle kursów akcji banków konkurencyjnych w okresie 01.01.2010 - 30.12.2014 (31.12.2009=100%)

Kapitalizacja (stan na koniec okresu, mld zł)