1. Informacje ogólne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („Grupa PKO Banku Polskiego SA”, „Grupa Kapitałowa Banku”, „Grupa Kapitałowa”) obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Dane finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do tysiąca złotych, chyba że wskazano inaczej.

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA”, „Bank”).

Bank został utworzony w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. W 1950 roku rozpoczął działalność jako Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 55 z późniejszymi zmianami) przekształcono Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w Polsce.

W dniu 12 kwietnia 2000 roku zarejestrowano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną i wpisano do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy. Obecnie właściwym sądem jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bank został zarejestrowany pod numerem KRS 0000026438 oraz nadano mu numer statystyczny REGON 016298263. Kapitał zakładowy (wpłacony) wynosi 1 250 000 000 PLN.

Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Działalność Grupy

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach. 

Ponadto, poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa świadczy usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie oraz świadczy usługi wsparcia w zakresie prowadzenia działalności, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową, windykacyjną i faktoringową.

Zakres działalności poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej został przedstawiony w pozycji „Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA”.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. na terenie Ukrainy, jak również poprzez spółki zależne PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB na terenie Szwecji.

 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku w dniu 11 marca 2015 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 10 marca 2015 roku.

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzą następujące jednostki zależne bezpośrednio oraz zależne pośrednio:

NAZWA JEDNOSTKISIEDZIBAZAKRES DZIAŁALNOŚCI% UDZIAŁ W KAPITALE *
31.12.201431.12.2013
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA  Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 100,00 100,00
PKO BP BANKOWY PTE SA Warszawa zarządzanie funduszami emerytalnymi 100,00 100,00
PKO Leasing SA Łódź działalność leasingowa 100,00 100,00
PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.  Łódź działalność leasingowa 100,00 100,00
PKO Leasing Sverige AB  Sztokholm, Szwecja działalność leasingowa 100,00 100,00
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA  Warszawa działalność usługowa 100,00 100,00
PKO BP Faktoring SA1 Warszawa działalność faktoringowa 99,9889 99,9889
Inteligo Financial Services SA Warszawa - - 100,00
PKO BP Finat Sp. z o.o.  Warszawa działalność usługowa, w tym usługi wspomagające zarządzanie funduszami 100,00 100,00
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA3 Warszawa ubezpieczenia na życie  100,00 -
Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o.4 Warszawa działalność usługowa 100,00 -
PKO Bank Hipoteczny SA5 Gdynia działalność bankowa 100,00 -
PKO Finance AB  Sztokholm, Szwecja usługi finansowe 100,00 100,00
KREDOBANK SA  Lwów, Ukraina  działalność bankowa 99,5655 99,5655
Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o.  Lwów, Ukraina usługi finansowe 100,00 100,00
„Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością Kijów, Ukraina działalność windykacyjna 100,00 100,00
Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.6 Kijów, Ukraina działalność faktoringowa 95,4676 91,8766
Qualia Development Sp. z o.o.7 Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Qualia Sp. z o.o.  Warszawa komplementariusz w spółkach komandytowych
Grupy Qualia Development
100,00 100,00
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9975 99,9975
Qualia  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sopot Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9811 99,9787
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jurata Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9770 99,9608
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9750 99,9750
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakopane Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,9123 99,9123
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Pomeranka Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 99,8951 99,8951
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Projekt 1 Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 50,00 50,00
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Władysławowo Sp. k.  Warszawa działalność deweloperska 50,00 50,00
Qualia Hotel Management Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Qualia - Residence Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Qualia – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
„Fort Mokotów Inwestycje" Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Sarnia Dolina Sp. z o.o.  Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o.  Warszawa pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 100,00 100,00
„Fort Mokotów" Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa w likwidacji  51,00 51,00
„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o.8 Sopot zarządzanie nieruchomościami spółek zależnych 72,9766 49,43
„Sopot Zdrój" Sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomością 100,00 100,00
„Promenada Sopocka" Sp. z o.o. Sopot usługi najmu i zarządzanie nieruchomością 100,00 100,00
„Centrum Majkowskiego" Sp. z o.o. w likwidacji Sopot w likwidacji 100,00 100,00
„Kamienica Morska" Sp. z o.o. w likwidacji9 Sopot -                        -   100,00
Merkury - fiz an10 Warszawa lokowanie środków zebranych
od uczestników funduszu
100,00 100,00
„Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o. Warszawa zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach
komandytowo-akcyjnych Funduszu
100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00

* Udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego

1) Drugim akcjonariuszem Spółki jest PKO Bank Polski SA.

2) W dniu 28 listopada 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym dla spółki przejmującej zostało zarejestrowane połączenie spólki Inteligo Financial Services SA (jako spółki przejmowanej) ze spółką PKO BP Finat Sp. z o.o. (jako spółką przejmującą). 

3) Spółka zależna od PKO Banku Polskiego SA od 1 kwietnia 2014 roku; poprzednia nazwa „Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" SA.

4) Spółka zależna pośrednio od PKO Banku Polskiego SA od 1 kwietnia 2014 roku; poprzednia nazwa Nordea Usługi Finansowe Sp. z o.o.,

5) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 października 2014 roku.

6) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o.

7) Spółka na koniec 2014 roku wykazywana jest jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży; w spółkach komandytowych Grupy Kapitałowej Qualia Development w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów.

8) Spółka do 19 stycznia 2014 roku była wspólnym przedsięwzięciem PKO Banku Polskiego SA.

9) W dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

10) PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; konsolidacja jednostek zależnych od Funduszu jest dokonywana na poziomie Grupy PKO Banku Polskiego SA.

Dodatkowo Bank posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

NAZWA JEDNOSTKISIEDZIBAZAKRES DZIAŁALNOŚCI% UDZIAŁ W KAPITALE*
31.12.2014 31.12.2013
Wspólne przedsięwzięcia
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.  Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych 34,00 34,00
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. Poznań prowadzenie hotelu 41,44 41,44
Jednostki stowarzyszone
Bank Pocztowy SA Bydgoszcz działalność bankowa 25,0001 25,0001
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz działalność wspomagająca usługi finansowe 100,00 100,00
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo finansowe 100,00 100,00
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. Poznań poręczenia 33,33 33,33

* Udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego.

Informacje na temat zmian udziału w kapitale jednostek zależnych zostały zamieszczone w nocie 48 „Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej”.

Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku:

 • Jerzy Góra - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Zganiacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mirosław Czekaj - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mirosława Boryczka - Członek Rady Nadzorczej
 • Zofia Dzik - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Klimont - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Marczak - Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Mączyńska – Ziemacka - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało z tym dniem ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Pana Cezarego Banasińskiego i Pana Ryszarda Wierzbę, a powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Panią Mirosławę Boryczkę, Pana Jerzego Górę oraz Pana Jarosława Klimonta.       

Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku:

 • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu
 • Piotr Alicki - Wiceprezes Zarządu
 • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Myjak - Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu

W trakcie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Banku. W dniu 8 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego podjęła uchwały powołujące ponownie wyżej wymienione osoby do pełnienia wskazanych funkcji, na wspólną kadencję rozpoczynającą się z upływem dotychczasowej, wspólnej kadencji Zarządu Banku.