13. Podatek dochodowy

20142013
Bieżące obciążenie podatkowe (962.625) (699.136)
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 170.878 (117.135)
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (791.747) (816.271)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych dochodach całkowitych związane z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (52.038) 58.079
Razem (843.785) (758.192)

20142013
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 4.034.563 4.044.464
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
(766.567) (768.448)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych (2.112) (48)
Wpływ trwałych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (19.531) 1.852
Wpływ przeszacowania udziałów w spółce CEUP eService Sp. z o.o. - 30.812
Wpływ utworzenia /rozwiązania rezerwy oraz aktualizacji wartości, niestanowiących kosztów/przychodów podatkowych (34.136) (35.196)
Wpływ pozostałych kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (2.325) (14.264)
Wpływ pozostałych różnic trwałych 16.930 20.500
Wpływ innych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym darowizny (4.721) (50.655)
Rozliczenie straty podatkowej 1.184 1.028
Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat
(791.747) (816.271)
Efektywna stopa podatkowa 19,62% 20,18%
Różnica przejściowa wynikająca z podatku odroczonego wykazana
w rachunku zysków i strat
170.878 (117.135)
Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazywane
w rachunku zysków i strat, w tym:
(962.625) (699.136)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
(962.751) (699.101)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych 126 (35)

Zobowiązania/należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 31.12.201431.12.2013
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  118.810   206.401 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  17.453   22.595 

Spółki Grupy Kapitałowej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wartość ustalonego bieżącego zobowiązania Spółek przekazywana jest na rzecz właściwych dla nich miejscowo urzędów administracji podatkowej. Ostateczne uregulowanie zobowiązania poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 rok nastąpi z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami właściwego dla nich prawa podatkowego. W myśl zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków może być przeprowadzona w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Aktywa/rezerwa z tytułu podatku odroczonego

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGOSkonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
Efekt objęcia kontrolą jednostek zależnych
31.12.201431.12.201320142013
Odsetki naliczone od należności (kredytów) 238.026 206.564 3.260 (13.256) 34.722
Odsetki skapitalizowane od kredytów mieszkaniowych w sytuacji normalnej 142.227 155.285 13.058 14.545 -
Odsetki od papierów wartościowych 37.627 22.438 (14.406) (7.871) 783
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 3.062 - 1.397
odniesiona na wynik 1.841 - (444) 6.276 1.397
odniesiona na inne dochody całkowite 1.221 - - - -
Wycena papierów wartościowych 7.891 - 900
odniesiona na wynik - - 900 3.889 900
odniesiona na inne dochody całkowite 7.891 - - - -
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego
majątku trwałego i wartości niematerialnych
348.433 336.603 (10.200) (3.049) 1.630
Dodatnie różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej, w tym: 29.047 34.639 6.056
odniesione na wynik 28.350 34.265 11.971 6.484 6.056
odniesione na inne dochody całkowite 697 374 - -
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 806.313 755.529 45.488
odniesiona na wynik 751.016 755.155 4.139 7.018 45.488
odniesiona na inne dochody całkowite 9.809 374 - - -
Efekt objęcia kontrolą jednostek zależnych
(bez wpływu na rachunek zysków i strat)
45.488 - - -

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGOSkonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
Efekt objęcia kontrolą jednostek zależnych
31.12.2014 31.12.2013 2014 2013
Odsetki naliczone od zobowiązań 214.153 159.134 49.755 (76.110) 5.264
Odsetki od papierów wartościowych - 1.212 (1.212) 1.212 -
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 8.062 9.225 - - 1.306
odniesiona na wynik 8.062 (20.235) 26.991 (30.896) 1.306
odniesione na inne dochody całkowite - 29.460 - -
Wycena papierów wartościowych, w tym: 16.673 13.909 - - -
odniesiona na wynik 16.673 1.477 15.196 1.477 -
odniesiona na inne dochody całkowite - 12.432 - - -
Rezerwa na świadczenia pracownicze, w tym: 74.560 83.165 - - 576
odniesiona na wynik 72.524 69.177 2.771 (50.406) 576
odniesiona na inne dochody całkowite 2.036 13.988 - - -
Odpisy z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych 575.238 506.795 15.166 11.862 53.277
Wpływ wyceny według zamortyzowanego kosztu 449.916 246.967 28.298 (3.824) 174.651
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 97.881 87.676 3.077 42.697 7.128
Ujemne różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej, w tym 204.460 175.226 - - 3.483
odniesione na wynik 204.460 174.280 26.697 (20.165) 3.483
odniesione na inne dochody całkowite 946 - - -
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 1.640.943 1.283.309 245.685
odniesione na wynik 1.393.222 1.226.483 166.739 (124.153) 245.685
odniesione na inne dochody całkowite 2.036 56.826 - - -
Efekt objęcia kontrolą jednostek zależnych
(bez wpływu na rachunek zysków i strat)
245.685 - -

Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
Efekt objęcia kontrolą jednostek zależnych
31.12.201431.12.201320142013
Łączny efekt różnic przejściowych, w tym: 834.630 527.780 - - 200.197
odniesiony na wynik 642.206 471.328 170.878 (117.135) 200.197
odniesiony na inne dochody całkowite (7.773) 56.452
rozpoznane na dzień połączenia z jednostką zależną
(bez wpływu na rachunek zysków i strat)
200.197 - - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
863.677 562.421 - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
29.047 32.106 - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29.047 34.641
Zobowiązanie spółki Finansowa Kompania "Prywatne Inwestycje" z tytułu rezerwy na podatek odroczony - (2.535)
Wpływ netto podatku odroczonego na rachunek zysków i strat - - 170.878 (117.135)

W 2014 roku KREDOBANK SA prowadził postępowanie związane z niżej opisanym sporem z organem podatkowym na terenie Ukrainy.

Przedmiotem sporu są wyniki kontroli podatkowej prowadzonej za okres podatkowy od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2012 roku. Kwestie sporne dotyczą głównie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów transakcji sprzedaży wierzytelności kredytowych w okresie objętym kontrolą, prawidłowości tworzenia odpisów na wierzytelności kredytowe, prawidłowości rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz podatku u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi. Wartość roszczeń spornych wynosi 877 tysięcy UAH (197 tysięcy PLN), a kwota zmniejszenia straty podatkowej z lat ubiegłych - 626 282 tysiące UAH (140 663 tysiące PLN). KREDOBANK SA w lutym 2013 roku zapłacił część roszczeń spornych w łącznej wysokości 439 tysięcy UAH (99 tysięcy PLN) - wartość ta jest uwzględniana w kolejnych pozwach odwoławczych. KREDOBANK SA odwołał się od wyżej wymienionej decyzji podatkowej kolejno do Okręgowej Państwowej Służby Podatkowej oraz Ministerstwa Przychodów i Opłat Ukrainy i odwołania te zostały odrzucone. KREDOBANK SA w dniu 2 sierpnia 2013 roku złożył pozew sądowy zaskarżając wyniki kontroli i wnosząc o unieważnienie wyżej wymienionej decyzji podatkowej. W dniu 5 listopada 2013 roku sąd pierwszej instancji wydał wyrok korzystny dla KREDOBANK SA, który uwzględnił stanowisko Spółki z wyjątkiem prawidłowości naliczenia podatkowych kosztów amortyzacji od środków trwałych w łącznej wysokości 336 tysięcy UAH (75 tysięcy PLN). W dniu 26 listopada 2013 roku organ podatkowy złożył apelację do sądu drugiej instancji. W dniu 2 kwietnia 2014 roku sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji korzystną dla KREDOBANK SA. W dniu 15 kwietnia 2014 roku organ podatkowy złożył wniosek w sprawie kasacji tego wyroku do Wyższego Sądu Administracyjnego. W dniu 10 lutego 2015 roku Wyższy Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla KREDOBANK SA, podtrzymując wyżej opisane decyzje sądu pierwszej i drugiej instancji. Zobowiązanie podatkowe wynikające z powyższego wyroku w wysokości 74 tysiące UAH (17 tysięcy PLN) zostanie przez Spółkę uwzględnione w zeznaniu podatkowym składanym za 2014 rok. Wyrok jest prawomocny. Istnienie możliwość odwołania się organu podatkowego do Sądu Najwyższego Ukrainy.