5. Przychody i koszty z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek

20142013
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 9.944.868 9.774.336
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: 9.146.594 9.062.589
od kredytów z rozpoznaną utratą wartości 467.098 499.865
Przychody z tytułu kredytów udzielonych bankom 7.229 2.941
Przychody z tytułu inwestycyjnych papierów wartościowych 641.242 539.640
Przychody z tytułu lokat w bankach 140.097 165.156
Inne 9.706 4.010
Pozostałe przychody, w tym: 792.563 989.158
Przychody z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 388.234 470.979
Przychody z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (Nota 20) 343.316 454.278
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 61.013 63.901
Razem 10.737.431 10.763.494

Koszty z tytułu odsetek

20142013
Koszty odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: (3.192.259) (4.018.230)
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów (2.541.207) (3.457.801)
Koszty z tytułu kredytów otrzymanych od banków (86.052) (31.984)
Koszty z tytułu własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych (512.676) (472.588)
Koszty premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (40.927) (38.737)
Koszty z tytułu depozytów banków (11.397) (17.120)
Pozostałe koszty (22.241) (23.302)
Koszty z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy poczatkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (10.234) (14.375)
Koszty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (12.007) (8.927)
Razem (3.214.500) (4.041.532)