9. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

20142013
Zysk/strata z tytułu zmiany wartości aktywów dostępnych do sprzedaży ujęta bezpośrednio w innych całkowitych dochodach w trakcie okresu (39.613) (147.023)
Zysk/strata przeniesiona w okresie z innych całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat w pozycji "Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych" z tytułu: 150.050 67.484
zysk z tytułu sprzedaży przeniesiony z innych całkowitych dochodów 169.143 111.256
strata z tytułu sprzedaży przeniesiona z innych całkowitych dochodów (19.093) (43.772)
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite brutto, pozycja "Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto" 110.437 (79.539)