6. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat

20142013
Przychody od aktywów finansowych, które nie są wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 603.852 585.484
z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 603.852 585.484
Pozostałe prowizje z tytułu: 3.393.917 3.336.775
kart płatniczych 1.271.459 1.314.322
obsługi rachunków bankowych 922.206 894.520
ubezpieczenia kredytów 238.297 266.199
obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 444.980 400.413
operacji kasowych 114.053 126.765
operacji papierami wartościowymi 95.549 79.334
masowych operacji zagranicznych 68.652 52.290
pełnienia funkcji agenta emisji obligacji skarbowych 23.037 29.022
sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej 9.613 20.927
produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 60.471 -
inne* 145.600 152.983
Z tytułu usług powierniczych 4.386 4.343
Razem 4.002.155 3.926.602

* Pozycja „inne” obejmuje m.in.: prowizje Domu Maklerskiego z tytułu obsługi emisji pierwotnej oraz prowizje z tytułu administrowania zadłużeniem kredytobiorców wobec budżetu państwa.

Przychody z tytułu działalności ubezpieczeniowej

 20142013
Przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego  2.313   -   
Przychody z tytułu administracji polis  5.328   -   
Przychody za zarządzanie funduszami   45.130   -   
Pozostałe  7.700   -   
Razem  60.471   -   

Koszty prowizji i opłat z tytułu

 20142013
kart płatniczych  (669.758)  (575.584)
ubezpieczenia kredytów  (100.219)  (95.005)
usług akwizycyjnych  (112.432)  (101.673)
usług rozliczeniowych  (27.845)  (24.383)
kosztów poniesionych za zarządzanie aktywami  (18.827)  (12.634)
prowizji za usługi operacyjne banków  (15.927)  (11.488)
inne*  (123.641)  (100.083)
Razem  (1.068.649)  (920.850)

* Pozycja „inne” obejmuje m.in.: koszty opłat poniesionych przez Dom Maklerski na rzecz GPW i KDPW.