8. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

20142013
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ustalanej z wykorzystaniem technik wyceny (7.924) 46.261
Instrumenty pochodne, w tym: 692 65.103
nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych (6.078) 24.333
Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (8.616) (18.842)
Instrumenty dłużne 80.540 8.841
Instrumenty kapitałowe 1.162 (793)
Inne 1.410 -
Razem 75.188 54.309

2014ZyskiStratyWynik
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 12.502.056 (12.486.449) 15.607
Instrumenty finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 134.376 (74.795) 59.581
Razem 12.636.432 (12.561.244) 75.188

2013ZyskiStratyWynik
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 12.844.531 (12.773.738) 70.793
Instrumenty finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 74.478 (90.962) (16.484)
Razem 12.919.009 (12.864.700) 54.309