12. Ogólne koszty administracyjne

 20142013
Świadczenia pracownicze  (2.672.435)  (2.514.763)
Koszty rzeczowe  (1.485.414)  (1.289.796)
Amortyzacja, w tym:  (747.164)  (579.240)
rzeczowe aktywa trwałe  (317.886)  (312.627)
wartości niematerialne  (427.614)  (266.603)
nieruchomości inwestycyjne  (1.664)  (10)
Podatki i opłaty  (106.322)  (71.041)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny  (233.806)  (167.703)
Razem  (5.245.141)  (4.622.543)

Świadczenia pracownicze

 20142013
Wynagrodzenia*, w tym:  (2.249.319)  (2.071.231)
    koszty pracowniczego programu emerytalnego  (38.549)  (25.701)
Ubezpieczenia, w tym:  (352.581)  (375.011)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe  (303.955)  (300.687)
Inne świadczenia na rzecz pracowników  (70.535)  (68.521)
Razem  (2.672.435)  (2.514.763)

* W pozycji „Wynagrodzenia” ujęto wpływ rozwiązania w 2013 roku rezerwy na świadczenia emerytalno – rentowe oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 179 milionów PLN.

Umowy leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny – leasingobiorca 

Umowy leasingowe zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki z posiadania leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres użytkowania przedmiotu leasingu.

Definicję leasingu operacyjnego spełniają również umowy najmu i dzierżawy zawierane przez Grupę Kapitałową w ramach normalnej działalności operacyjnej. Wszystkie umowy zawierane są na warunkach rynkowych. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące umów leasingu operacyjnego zawartych przez Grupę Kapitałową.

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego dla okresu:31.12.201431.12.2013
do 1 roku 218.584 153.102
od 1 roku do 5 lat 394.358 261.039
powyżej 5 lat 81.402 49.476
Razem 694.344 463.617

Opłaty leasingowe i subleasingowe ujęte jako koszt danego okresu, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 237 708 tysięcy PLN (w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 162 845 tysięcy PLN).