7. Przychody z tytułu dywidend

 20142013
Inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży  5.677  4.849
Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu  834  623
Jednostki zakwalifikowanej jako dostępna do sprzedaży  -    294
Razem  6.511   5.766