11. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2014 roku
NotaWartość
na początek
okresu
ZwiększeniaZmniejszeniaWartość
na koniec
okresu
Utworzenie
netto – wpływ
na rachunek
zysków i strat
Zwiększenia odpisów w związku z nabyciem Spółek Nordea Bank Polska i tzw. Portfela SzweckiegoUtworzenie
w okresie
InneSpisania aktywów i rozliczeniaRozwiązanie
w okresie
Różnice
kursowe
Inne
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 23 33.455 - 126.675 - - - 40 30.721 129.369 (126.675)
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 3.296 - 123 - - - - 3.419 - (123)
Kapitałowe papiery wartościowe 30.159 - 126.552 - - - 40 27.302 129.369 (126.552)
Należności od banków 17 28.583 1 18 2.265 5.956 24.800 - - 111 24.782
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane
wg zamortyzowanego kosztu
22 6.650.780 578.917 5.851.762 264.345 1.153.655 4.118.083 45.541 6.048 8.022.477 (1.733.679)
Sektor niefinansowy 6.501.046 546.877 5.755.884 255.601 1.144.624 4.050.682 45.503 5.875 7.812.724 (1.705.202)
kredyty gospodarcze 3.329.352 273.898 2.882.323 173.041 689.631 1.845.868 33.916 39 4.089.160 (1.036.455)
kredyty konsumpcyjne 1.413.349 4.036 1.272.347 13.914 337.492 1.033.206 7.033 3.008 1.322.907 (239.141)
kredyty mieszkaniowe 1.731.258 267.944 1.536.294 65.278 117.501 1.170.871 4.554 136 2.307.712 (365.423)
dłużne papiery wartościowe 27.087 999 64.920 3.368 - 737 - 2.692 92.945 (64.183)
Sektor finansowy 5.524 867 12.472 8.401 21 17.722 38 - 9.483 5.250
kredyty gospodarcze 5.524 867 12.472 8.401 21 17.722 38 - 9.483 5.250
Sektor budżetowy 11.527 3.036 2.776 343 54 1.993 - 173 15.462 (783)
kredyty gospodarcze 10.549 1.616 2.624 - 54 1.923 - 173 12.639 (701)
dłużne papiery wartościowe 978 1.420 152 343 - 70 - - 2.823 (82)
Należności z tytułu leasingu finansowego 132.683 28.137 80.630 - 8.956 47.686 - - 184.808 (32.944)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 26 365.340 - 23.179 92.566 31.604 22.719 144.071 189.261 93.430 (460)
Rzeczowe aktywa trwałe 29 12.084 - 3.193 - 20 - 5.177 - 10.080 (3.193)
Wartości niematerialne 28 153.011 - 41.067 - - 3.851 - 50.501 139.726 (37.216)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 25 116.532 - 214 - 6.234 1.797 - - 108.715 1.583
Zapasy 27 53.805 - 17.550 - 9.573 218 - 32.400 29.164 (17.332)
Inne należności 158.752 1.755 50.122 - 17.746 33.076 1.480 3.430 154.897 (17.046)
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje 38 151.603 20.271 394.981 3.223 625 410.408 180 7.541 151.324 15.427
Rezerwa na przyszłe zobowiązania 6.945 3.329 7.029 - 614 2.168 - 3.329 11.192 (4.861)
Razem 7.730.890 604.273 6.515.790 362.399 1.226.027 4.617.120 196.489 323.231 8.850.485 (1.898.670)

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2013 roku
NotaWartość
na początek
okresu
ZwiększeniaZmniejszeniaWartość
na koniec
okresu
Utworzenie
netto – wpływ
na rachunek
zysków i strat
Utworzenie
w okresie
InneSpisania aktywów i rozliczeniaRozwiązanie
w okresie
Różnice
kursowe
Inne
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 23 23.243 16.183 - 5.536 - 3 432 33.455 (16.183)
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 5.536 3.728 - 5.536 - - 432 3.296 (3.728)
Kapitałowe papiery wartościowe 17.707 12.455 - - - 3 - 30.159 (12.455)
Należności od banków 17 29.382 - - - 5 - 794 28.583 5
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane
wg zamortyzowanego kosztu
22 6.776.265 6.434.839 2.074 1.775.811 4.406.501 15.770 364.316 6.650.780 (2.028.338)
Sektor niefinansowy 6.606.755 6.378.377 1.806 1.770.829 4.363.011 14.818 337.234 6.501.046 (2.015.366)
kredyty gospodarcze 3.458.562 3.491.446 1.806 1.149.355 2.183.195 11.621 278.291 3.329.352 (1.308.251)
kredyty konsumpcyjne 1.431.689 1.561.370 - 425.117 1.148.890 624 5.079 1.413.349 (412.480)
kredyty mieszkaniowe 1.714.698 1.300.280 - 196.357 1.030.926 2.573 53.864 1.731.258 (269.354)
dłużne papiery wartościowe 1.806 25.281 - - - - - 27.087 (25.281)
Sektor finansowy 25.376 9.051 80 - 949 952 27.082 5.524 (8.102)
kredyty gospodarcze 25.376 9.051 80 - 949 952 27.082 5.524 (8.102)
Sektor budżetowy 21.990 - 188 - 10.651 - - 11.527 10.651
kredyty gospodarcze 19.640 - 188 - 9.279 - - 10.549 9.279
dłużne papiery wartościowe 2.350 - - - 1.372 - - 978 1.372
Należności z tytułu leasingu finansowego 122.144 47.411 - 4.982 31.890 - - 132.683 (15.521)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 26 2.906 1.634 363.443 963 - - 1.680 365.340 (1.634)
Rzeczowe aktywa trwałe 29 13.943 790 299 1.932 330 383 303 12.084 (460)
Wartości niematerialne 28 142.313 11.021 - - - 9 314 153.011 (11.021)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 25 113.226 7.617 - - 4.311 - - 116.532 (3.306)
Zapasy 27 31.504 23.460 - 1.136 23 - - 53.805 (23.437)
Inne należności 145.043 80.742 1.838 23.883 39.069 127 5.792 158.752 (41.673)
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje 38 233.682 265.311 1.957 318 349.010 19 - 151.603 83.699
Rezerwa na przyszłe zobowiązania 11.961 5.262 - 549 9.729 - - 6.945 4.467
Razem 7.523.468 6.846.859 369.611 1.810.128 4.808.978 16.311 373.631 7.730.890 (2.037.881)