4. Informacje dotyczące segmentów działalności oraz informacje o obszarach geograficznych

4.1. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów, oferujących określone produkty i usługi adresowane do konkretnych grup klientów. Sposób podziału segmentów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA, służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów. Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. 

W 2014 roku dokonano zmian w zakresie funkcjonowania dotychczasowych segmentów: korporacyjnego i inwestycyjnego, łącząc je w jeden segment korporacyjny i inwestycyjny. Zmiany te miały na celu dalszą poprawę jakości obsługi klientów korporacyjnych oraz instytucji finansowych, w tym poszerzanie wachlarza oferowanych usług i produktów, a tym samym zapewnienie kompleksowej obsługi. Obecnie Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA obejmuje trzy podstawowe segmenty: detaliczny, korporacyjny i inwestycyjny oraz centrum transferowe:

  1. Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne, a także kredyty gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości. 
  2. Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, transakcje sell buy back i buy sell back z klientami, kredyty gospodarcze oraz leasing i factoring. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski SA zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują wyniki z tytułu działalności spółek zależnych PKO Banku Polskiego SA. 
  3. Centrum transferowe obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik długoterminowych źródeł finansowania oraz wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Transakcje pomiędzy segmentami operacyjnymi odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. 

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA zazwyczaj rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach. 

Zasady rachunkowości stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w nocie 2 niniejszego sprawozdania. 

Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. Poszczególnym segmentom przypisano aktywa i zobowiązania oraz związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty. 

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji bilansu zostały ujęte na poziomie Grupy. 

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i wyników poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku, a także aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 rokuDziałalność kontynuowana
Segment
detaliczny
Segment
korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferoweDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Wynik z tytułu odsetek 6.254.818 1.122.952 145.161 7.522.931
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.215.021 720.564 (2.079) 2.933.506
Wynik pozostały 230.527 502.850 (43.250) 690.127
Wynik na operacjach finansowych 8.438 233.733 (16.933) 225.238
Wynik z pozycji wymiany 161.740 100.374 (26.317) 235.797
Przychody z tytułu dywidend - 6.511 - 6.511
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 34.285 188.296 - 222.581
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26.064 (26.064) - -
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1.185.795) (712.875) - (1.898.670)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (4.220.696) (1.024.445) - (5.245.141)
amortyzacja (612.221) (134.943) - (747.164)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach
- - - 31.810
Wynik segmentu brutto 3.293.875 609.046 99.832 4.034.563
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - - (791.747)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli - - - (11.306)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3.293.875 609.046 99.832 3.254.122

Na dzień 31 grudnia 2014 rokuDziałalność kontynuowana
Segment
detaliczny
Segment
korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferoweDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa 134.683.185 101.519.006 11.515.913 247.718.104
Aktywa niealokowane - - - 982.485
Suma aktywów 134.683.185 101.519.006 11.515.913 248.700.589
Zobowiązania 141.576.058 57.145.886 22.316.594 221.038.538
Zobowiązania niealokowane - - - 46.500
Suma zobowiązań 141.576.058 57.145.886 22.316.594 221.085.038

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 rokuDziałalność kontynuowana*
Segment
detaliczny
Segment
korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferoweDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Wynik z tytułu odsetek 5.446.477 885.339 390.146 6.721.962
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.227.274 778.333 145 3.005.752
Wynik pozostały 180.762 817.761 (19.371) 979.152
Wynik na operacjach finansowych 8.359 94.569 18.865 121.793
Wynik z pozycji wymiany 141.195 138.889 (38.236) 241.848
Przychody z tytułu dywidend - 5.766 - 5.766
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5.170 604.575 - 609.745
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26.038 (26.038) - -
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1.180.140) (857.741) - (2.037.881)
Ogólne koszty administracyjne*, w tym: (3.694.647) (927.896) - (4.622.543)
amortyzacja (487.404) (91.836) - (579.240)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach
- - - (1.978)
Wynik segmentu brutto 2.979.726 695.796 370.920 4.044.464
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - - (816.271)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli - - - (1.600)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2.979.726 695.796 370.920 3.229.793

* Dane za 2013 rok zostały doprowadzone do porównywalności. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej polegającej na połączeniu wyników działalności segmentów korporacyjnego i inwestycyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2013 rokuDziałalność kontynuowana*
Segment
detaliczny
Segment
korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferoweDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa 111.712.993 80.339.618 6.409.677 198.462.288
Aktywa niealokowane - - - 768.822
Suma aktywów 111.712.993 80.339.618 6.409.677 199.231.110
Zobowiązania 127.700.088 39.124.242 7.197.754 174.022.084
Zobowiązania niealokowane - - - 54.701
Suma zobowiązań 127.700.088 39.124.242 7.197.754 174.076.785

* Dane za 2013 rok zostały doprowadzone do porównywalności. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej polegającej na połączeniu wyników działalności segmentów korporacyjnego i inwestycyjnego.

4.2. Informacja o obszarach geograficznych

Jako uzupełniający, Grupa PKO Banku Polskiego SA stosuje podział na obszary geograficzne. Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Ukrainy przez Grupę Kapitałową KREDOBANK SA, "Inter-Risk Ukraina" Spółkę z dodatkową odpowiedzialnością i Finansową Kompanię "Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o., jak również na terenie Szwecji przez spółki zależne: PKO Finance AB oraz PKO Leasing Sverige AB. Dla celów prezentacyjnych wyniki spółek prowadzących działalność na terenie Szwecji ujęto w segmencie Polska.

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 rokuPolskaUkrainaRazem
Wynik z tytułu odsetek 7.457.960 64.971 7.522.931
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.881.882 51.624 2.933.506
Wynik pozostały 765.991 (75.864) 690.127
Ogólne koszty administracyjne (5.128.226) (116.915) (5.245.141)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1.824.026) (74.644) (1.898.670)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - - 31.810
Wynik brutto 4.153.581 (150.828) 4.034.563
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - (791.747)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli - - (11.306)
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4.153.581 (150.828) 3.254.122

Na dzień 31 grudnia 2014 rokuPolskaUkrainaRazem
Aktywa, w tym: 247.272.350 1.428.239 248.700.589
niefinansowe aktywa trwałe 5.948.657 84.399 6.033.056
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego 959.109 23.378 982.487
Zobowiązania 219.733.534 1.351.504 221.085.038

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 rokuPolskaUkrainaRazem
Wynik z tytułu odsetek 6.666.210 55.752 6.721.962
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2.941.936 63.816 3.005.752
Wynik pozostały 978.426 726 979.152
Ogólne koszty administracyjne (4.494.360) (128.183) (4.622.543)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1.879.991) (157.890) (2.037.881)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - - (1.978)
Wynik brutto 4.212.221 (165.779) 4.044.464
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - (816.271)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli - - (1.600)
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4.212.221 (165.779) 3.229.793

Na dzień 31 grudnia 2013 rokuPolskaUkrainaRazem
Aktywa, w tym: 197.625.058 1.606.052 199.231.110
niefinansowe aktywa trwałe 4.695.955 145.500 4.841.455
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego 751.802 17.020 768.822
Zobowiązania 172.517.523 1.559.262 174.076.785