10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

20142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 249.015 339.285
Przychody ze sprzedaży większościowego pakietu udziałów jednostki zależnej 3.421 314.802
Wycena do wartości godziwej udziału pozostałego w wyniku transakcji sprzedaży zorganizowanej części jednostki zależnej - 162.171
Sprzedaż, likwidacja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 126.086 109.696
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 35.541 59.810
Przychody uboczne 18.591 19.537
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 18.135 8.296
Przychody z działalności ubezpieczeniowej, netto 5.170 -
Inne 114.820 67.348
Razem 570.779 1.080.945

 20142013
Koszty sprzedanych produktów i usług  (146.945)  (273.560)
Koszty sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych 
oraz aktywów do zbycia
 (110.136)  (92.693)
Koszty przekazanych darowizn  (14.969)  (11.158)
Koszty uboczne  (4.332)  (5.209)
Inne  (71.816)  (88.580)
Razem  (348.198)  (471.200)