14. Zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy Banku poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

20142013
Zysk przypadający na akcjonariuszy zwykłych (w tys. PLN) 3.254.122 3.229.793
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1.250.000 1.250.000
Zysk przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 2,60 2,58

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dnia 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiła działalność zaniechana. 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję, obliczany jest na podstawie zysku przypadającego na zwykłych akcjonariuszy poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu, skorygowaną o wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych.

Zarówno w 2014 roku jak i w 2013 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. 

Rozwodniony zysk z działalności zaniechanej przypadający na jedną akcję 

W latach zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dnia 31 grudnia 2013 roku w Grupie Kapitałowej nie wystąpiła działalność zaniechana.