29. Rzeczowe aktywa trwałe

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 rokuGrunty
i budynki
Maszyny
i urządzenia
Środki
transportu
Środki trwałe
w budowie
Nieruchomości inwestycyjneInneOgółem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 2.521.878 2.056.907 102.115 145.435 114.605 530.807 5.471.747
Zwiększenia, w tym: 326.886 83.505 30.034 290.753 106.326 55.213 892.717
objęcie kontrolą jednostek zależnych 299.832 69.829 1.859 1.629 63.652 48.569 485.370
nabycie i inne zmiany 133 13.453 27.915 288.850 42.674 6.500 379.525
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 16.405 145 128 - - - 16.678
inne 10.516 78 132 274 - 144 11.144
Zmniejszenia, w tym: (332.879) (235.662) (5.388) (8.290) (88.142) (61.456) (751.806)
likwidacja i sprzedaż (35.375) (200.178) (1.773) - (8.971) (45.713) (292.010)
różnice kursowe (36.867) (30.214) (2.453) (4.308) - (12.511) (86.353)
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (260.507) - - - - (72) (260.579)
klasyfikacja do zapasów - - (19.989) - (79.171) - (99.160)
inne (130) (5.270) (1.162) (3.982) - (3.160) (13.704)
Transfery z nakładów na środki trwałe 58.407 137.668 - (256.851) - 60.776 -
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2.574.292 2.042.418 106.772 171.047 132.789 585.340 5.612.658
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (887.122) (1.559.677) (26.112) - (16) (375.503) (2.848.430)
Zwiększenia, w tym: (177.168) (204.553) (15.289) - (3.080) (87.685) (487.775)
objęcie kontrolą jednostek zależnych (86.467) (42.703) (660) - (1.416) (32.998) (164.244)
amortyzacja okresu (90.482) (161.595) (14.581) - (1.664) (51.228) (319.550)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (116) (48) - - - (164)
inne (219) (139) - - - (3.459) (3.817)
Zmniejszenia, w tym: 97.270 221.751 14.202 - - 53.959 387.182
likwidacja i sprzedaż 19.449 198.667 1.400 - - 43.402 262.918
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 70.949 - - - - 72 71.021
różnice kursowe 6.769 18.728 1.373 - - 7.622 34.492
inne 103 4.356 11.429 - - 2.863 18.751
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (967.020) (1.542.479) (27.199) - (3.096) (409.229) (2.949.023)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (7.447) (109) - (4.528) - - (12.084)
Zwiększenia, w tym: - (4) - (3.189) - - (3.193)
utworzenie w okresie - (4) - (3.189) - - (3.193)
Zmniejszenia, w tym: 2.936 4 - 2.257 - - 5.197
zmniejszenie z tytułu spisania aktywów 16 4 - - - - 20
różnice kursowe 2.920 - - 2.257 - - 5.177
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (4.511) (109) - (5.460) - - (10.080)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1.627.309 497.121 76.003 140.907 114.589 155.304 2.611.233
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1.602.761 499.830 79.573 165.587 129.693 176.111 2.653.555

Wartość pozabilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku na mocy umów leasingu operacyjnego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wyniosła 66 705 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 59 032 tysiące PLN). W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dnia 31 grudnia 2013 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej do rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość godziwa aktywów prezentowanych jako „Nieruchomości inwestycyjne” wynosiła 129 693 tysiące PLN i została oszacowana metodą porównawczą (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 114 589 tysięcy PLN). 

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 rokuGrunty
i budynki
Maszyny
i urządzenia
Środki
transportu
Środki trwałe
w budowie
Nieruchomości inwestycyjneInneOgółem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 2.591.395 2.204.711 85.590 269.339 793 480.999 5.632.827
Zwiększenia, w tym: 7.911 26.872 41.855 342.158 114.402 3.678 536.876
nabycie i inne zmiany 7.911 26.733 41.706 341.856 114.402 3.616 536.224
inne - 139 149 302 - 62 652
Zmniejszenia, w tym: (222.916) (405.370) (25.330) (19.583) (590) (24.167) (697.956)
likwidacja i sprzedaż (33.980) (283.798) (1.421) - (39) (19.326) (338.564)
różnice kursowe (3.061) (2.463) (207) (394) - (1.019) (7.144)
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (101.022) (208) (215) (1) (2) (81) (101.529)
inne (84.853) (118.901) (23.487) (19.188) (549) (3.741) (250.719)
Transfery z nakładów na środki trwałe 145.488 230.694 - (446.479) - 70.297 -
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2.521.878 2.056.907 102.115 145.435 114.605 530.807 5.471.747
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (878.618) (1.710.128) (24.485) - (555) (354.501) (2.968.287)
Zwiększenia, w tym: (64.111) (196.008) (13.046) - (10) (43.108) (316.283)
amortyzacja okresu (62.435) (194.638) (13.027) - (10) (42.527) (312.637)
inne (1.676) (1.370) (19) - - (581) (3.646)
Zmniejszenia, w tym: 55.607 346.459 11.419 - 549 22.106 436.140
likwidacja i sprzedaż 18.727 277.261 1.271 - - 18.559 315.818
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 137 56 - - - 193
różnice kursowe 591 1.586 110 - - 652 2.939
inne 36.289 67.475 9.982 - 549 2.895 117.190
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (887.122) (1.559.677) (26.112) - (16) (375.503) (2.848.430)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (7.685) (301) (1.283) (4.674) - - (13.943)
Zwiększenia, w tym: (331) (687) - (71) - - (1.089)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży (299) - - - - - (299)
utworzenie w okresie (32) (687) - (71) - - (790)
Zmniejszenia, w tym: 569 879 1.283 217 - - 2.948
rozwiązanie w okresie 299 25 6 - - - 330
zmniejszenie z tytułu spisania aktywów 32 623 1.277 - - - 1.932
różnice kursowe 238 - - 145 - - 383
inne - 231 - 72 - - 303
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (7.447) (109) - (4.528) - - (12.084)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1.705.092 494.282 59.822 264.665 238 126.498 2.650.597
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1.627.309 497.121 76.003 140.907 114.589 155.304 2.611.233

W 2014 roku i 2013 roku Grupa Kapitałowa otrzymała odpowiednio odszkodowanie od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utraty rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 14 986 tysięcy PLN i 12 896 tysięcy PLN ujęte w rachunku zysków i strat.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku istotną pozycję stanowi wartość 50 988 tysięcy PLN dotycząca nabycia elementów infrastruktury IT (w 2013 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych). 

Leasing operacyjny-leasingodawca

Na dzień sporządzenia sprawozdania przyszłe należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z umów leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego31.12.201431.12.2013
Dla okresu:
do 1 roku 30.021 5.624
od 1 roku do 5 lat 17.166 13.847
powyżej 5 lat 8.875 8.404
Razem 56.062 27.875

Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Na dzień sporządzenia sprawozdania aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:

za rok zakończony 31 grudnia 2014 rokuŚrodki transportu oddane w leasing operacyjnyNieruchomości oddane w leasing operacyjnyMaszyny
i urządzenia oddane w leasing operacyjny
Ogółem
Wartość brutto 39.112 4.970 867 44.949
Umorzenie (6.026) (363) (235) (6.624)
Odpis aktualizujący - (628) - (628)
Wartość netto 33.086 3.979 632 37.697

za rok zakończony 31 grudnia 2013 rokuŚrodki transportu oddane w leasing operacyjnyNieruchomości oddane w leasing operacyjnyMaszyny
i urządzenia oddane w leasing operacyjny
Ogółem
Wartość brutto 37.485 6.510 867 44.862
Umorzenie (5.436) (525) (18) (5.979)
Odpis aktualizujący - (1.036) - (1.036)
Wartość netto 32.049 4.949 849 37.847