19. Pochodne instrumenty finansowe

Instrumenty pochodne stosowane przez Grupę Kapitałową

W ramach swojej działalności Bank i inne spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Najczęściej wykorzystywanymi typami instrumentów pochodnych w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, CIRS, FX Swap, FRA, Opcje, Forward. Pozostałe spółki zależne Grupy Kapitałowej mogą zawierać transakcje instrumentami pochodnymi wyłącznie w celu zabezpieczania ryzyka wynikającego z działalności podstawowej danej spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa posiadała następujące typy instrumentów pochodnych:

31.12.201431.12.2013
AktywaZobowiązaniaAktywaZobowiązania
Instrumenty zabezpieczające 599.841 494.961 361.639 414.804
Pozostałe instrumenty pochodne 4.894.981 5.050.180 2.639.221 2.913.407
Razem 5.494.822 5.545.141 3.000.860 3.328.211

Rodzaj kontraktu31.12.201431.12.2013
AktywaZobowiązaniaAktywaZobowiązania
IRS  4.591.519   4.439.830   2.590.721   2.490.821 
CIRS  340.972   616.841   252.941   545.073 
FX Swap  227.857   237.542   39.908   156.393 
Opcje  185.366   133.912   75.443   61.930 
FRA  59.078   63.505   13.652   11.454 
Forward  89.113   52.838   24.552   60.143 
Inne  917   673   3.643   2.397 
Razem  5.494.822   5.545.141   3.000.860   3.328.211 

Pochodne instrumenty finansowe - wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów finansowych

31 grudnia 2014 roku

Wartości nominalne instrumentów bazowych
do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
do 1 roku
powyżej 1 roku
do 5 lat
powyżej 5 latRazem
Transakcje walutowe
Swap walutowy (FX Swap) 33.083.683 5.081.541 6.685.243 1.956 - 44.852.423
Zakup walut 16.567.911 2.549.927 3.300.566 972 - 22.419.376
Sprzedaż walut 16.515.772 2.531.614 3.384.677 984 - 22.433.047
Forward walutowy (Forward) 1.923.619 3.856.935 5.868.067 2.492.142 - 14.140.763
Zakup walut 961.724 1.931.692 2.929.934 1.248.425 - 7.071.775
Sprzedaż walut 961.895 1.925.243 2.938.133 1.243.717 - 7.068.988
Opcje 1.674.263 1.685.847 5.169.592 9.643.722 - 18.173.424
Zakup 839.372 838.616 2.579.685 4.784.088 - 9.041.761
Sprzedaż 834.891 847.231 2.589.907 4.859.634 - 9.131.663
Cross Currency (CIRS) 2.667.659 - 9.081.656 19.181.620 19.870.929 50.801.864
Zakup 1.330.822 - 4.434.648 9.513.434 10.032.464 25.311.368
Sprzedaż 1.336.837 - 4.647.008 9.668.186 9.838.465 25.490.496
Transakcje stopy procentowej
Swap na stopę procentową (IRS) 15.563.390 27.969.212 99.850.642 241.827.138 39.423.204 424.633.586
Zakup 7.781.695 13.984.922 49.925.893 120.913.987 19.711.602 212.318.099
Sprzedaż 7.781.695 13.984.290 49.924.749 120.913.151 19.711.602 212.315.487
Forward Rate Agreement (FRA) 21.823.000 22.975.000 47.575.000 10.850.000 - 103.223.000
Zakup 11.544.000 9.605.000 22.200.000 5.725.000 - 49.074.000
Sprzedaż 10.279.000 13.370.000 25.375.000 5.125.000 - 54.149.000
Pozostałe transakcje
Inne (w tym na indeks giełdowy) 3.274.082 130.246 1.672.853 1.035.139 - 6.112.320
Zakup 1.296.588 67.802 662.743 552.384 - 2.579.517
Sprzedaż 1.977.494 62.444 1.010.110 482.755 - 3.532.803
Razem instrumenty pochodne 80.009.696 61.698.781 175.903.053 285.031.717 59.294.133 661.937.380

31 grudnia 2013 roku

Wartości nominalne instrumentów bazowych
do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
do 1 roku
powyżej 1 roku
do 5 lat
powyżej 5 latRazem
Transakcje walutowe
Swap walutowy (FX Swap) 9.114.776 621.348 2.413.223 - - 12.149.347
Zakup walut 4.539.899 299.874 1.170.424 - - 6.010.197
Sprzedaż walut 4.574.877 321.474 1.242.799 - - 6.139.150
Forward walutowy (Forward) 2.020.788 2.202.576 3.397.762 479.550 - 8.100.676
Zakup walut 1.008.082 1.099.414 1.682.174 233.773 - 4.023.443
Sprzedaż walut 1.012.706 1.103.162 1.715.588 245.777 - 4.077.233
Opcje 1.454.808 1.201.679 4.126.364 1.024.474 - 7.807.325
Zakup 730.276 589.870 2.023.539 508.731 - 3.852.416
Sprzedaż 724.532 611.809 2.102.825 515.743 - 3.954.909
Cross Currency (CIRS) 1.490.674 1.354.330 2.462.933 25.246.228 9.914.523 40.468.688
Zakup 745.837 678.010 1.236.520 12.567.095 4.924.105 20.151.567
Sprzedaż 744.837 676.320 1.226.413 12.679.133 4.990.418 20.317.121
Transakcje stopy procentowej
Swap na stopę procentową (IRS) 19.499.684 28.960.018 74.498.472 213.739.652 23.776.104 360.473.930
Zakup 9.749.842 14.480.009 37.249.236 106.869.826 11.888.052 180.236.965
Sprzedaż 9.749.842 14.480.009 37.249.236 106.869.826 11.888.052 180.236.965
Forward Rate Agreement (FRA) - - 49.114.000 3.100.000 - 52.214.000
Zakup - - 26.063.000 1.100.000 - 27.163.000
Sprzedaż - - 23.051.000 2.000.000 - 25.051.000
Pozostałe transakcje
Inne (w tym na indeks giełdowy) 5.456.692 111.580 489.039 1.424.298 - 7.481.609
Zakup 2.497.383 87.915 259.177 769.506 - 3.613.981
Sprzedaż 2.959.309 23.665 229.862 654.792 - 3.867.628
Razem instrumenty pochodne 39.037.422 34.451.531 136.501.793 245.014.202 33.690.627 488.695.575