18. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Według wartości bilansowej31.12.201431.12.2013
Dłużne papiery wartościowe 1.915.120 467.931
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 1.825.454 395.202
obligacje skarbowe PLN 1.825.454 390.660
obligacje skarbowe EUR - 4.542
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN 50.563 41.907
emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym: 22.146 23.892
obligacje korporacyjne PLN 22.137 23.892
obligacje korporacyjne EUR 9 -
emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym: 2.326 6.762
obligacje emitowane przez GPW PLN 2.248 6.628
obligacje korporacyjne PLN 78 134
emitowane przez banki 14.631 168
Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 5.137 10.799
Certyfikaty inwestycyjne 3.891 1.151
Prawa do akcji 278 -
Razem 1.924.426 479.881

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej31.12.201431.12.2013
obligacje skarbowe PLN 1.741.972 389.455
obligacje komunalne PLN 48.067 39.158
obligacje korporacyjne PLN 38.323 30.618
obligacje korporacyjne EUR 9 -
obligacje skarbowe EUR - 4.174
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych
przez Skarb Państwa
2,00% 3,79%

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu20142013
Stan na początek okresu  479.881   277.566 
Różnice kursowe  58   (71)
Zwiększenia   204.794.395   378.331.420 
Zmniejszenia   (203.348.345)  (378.129.976)
Zmiany wartości godziwej  (1.563)  942 
Stan na koniec okresu  1.924.426   479.881 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.

Przeniesione aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, które nie są wyłączone ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Do aktywów finansowych których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe). Wartości bilansowe przeniesionych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu i powiązanych z nimi zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 oraz na dzień 31 grudnia 2013 kształtowały się następująco:

Wartość bilansowa31.12.201431.12.2013
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu  926.977   1.682.616 
Zobowiązania z tytułu sell-buy-back  927.553   1.684.506 

Wstępny Depozyt Rozliczeniowy KDPW

Dom Maklerski utrzymuje obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych stanowiące zabezpieczenie rozliczeń transakcji z Izbą Rozliczeniową.

Wartość bilansowa/wartość godziwa31.12.201431.12.2013
Wartość depozytu  7.998   7.589 
Wartość nominalna zabezpieczenia  8.000   8.000 
Rodzaj zabezpieczenia  obligacje skarbowe   obligacje skarbowe 
Wartość bilansowa zabezpieczenia  8.112   7.990 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według wartości bilansowej - terminy zapadalności  

Na dzień 31 grudnia 2014 rokudo 1 miesiącapowyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa 54.632 7.281 488.236 709.697 565.608 1.825.454
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 255 596 7.535 42.177 50.563
emitowane przez podmioty niefinansowe - - 183 20.226 1.737 22.146
emitowane przez inne podmioty finansowe 34 - - 2.292 - 2.326
emitowane przez banki 102 - - 11.949 2.580 14.631
Razem 54.768 7.536 489.015 751.699 612.102 1.915.120

Na dzień 31 grudnia 2013 rokudo 1 miesiącapowyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa 50.070 1.082 141.700 175.947 26.403 395.202
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 20 47 7.901 33.939 41.907
emitowane przez podmioty niefinansowe - - 29 21.096 2.767 23.892
emitowane przez inne podmioty finansowe - 72 - 6.658 32 6.762
emitowane przez banki - - 114 54 - 168
Razem 50.070 1.174 141.890 211.656 63.141 467.931