24. Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

 31.12.201431.12.2013
Dłużne papiery wartościowe    
emitowane przez Skarb Państwa:  233.358   26.886 
emitowane przez Skarb Państwa PLN  37.709   -   
emitowane przez Skarb Państwa EUR  2.629   -   
emitowane przez Skarb Państwa USD  193.020   -   
emitowane przez Skarb Państwa UAH  -     26.886 
emitowane przez banki  -     11.119 
Razem  233.358   38.005 

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej31.12.201431.12.2013
obligacje skarbowe PLN 36.717 -
obligacje skarbowe EUR (równowartość w PLN) 2.557 -
obligacje skarbowe USD (równowartość w PLN) 189.951
obligacje skarbowe UAH (równowartość w PLN) - 26.364
emitowane przez banki - 11.119
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych
przez Skarb Państwa:
w Polsce 5,17% -
na Ukrainie 9,68% 9,00%

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności20142013
Stan na początek okresu 38.005 46.971
Objęcie kontrolą spółki zależnej 40.953 -
Zwiększenia 1.386.037 138.650
Zmniejszenia (wykup) (1.263.970) (146.519)
Różnice kursowe 32.333 (1.097)
Stan na koniec okresu 233.358 38.005

Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według wartości bilansowej - terminy zapadalności  

Na dzień 31 grudnia 2014 rokudo 1 miesiącapowyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe           
emitowane przez Skarb Państwa  17.943   123.214   74.410   17.791   233.358 
Razem  17.943   123.214   74.410   17.791   233.358 

Na dzień 31 grudnia 2013 rokudo 1 miesiącapowyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe         
emitowane przez Skarb Państwa  -     7.195   19.691   26.886 
emitowane przez banki  11.119   -     -     11.119 
Razem  11.119   7.195   19.691   38.005