39. Kapitały własne i akcjonariat Banku

31.12.201431.12.2013
Kapitał zakładowy 1.250.000 1.250.000
Pozostałe kapitały, w tym:
Kapitał zapasowy 18.802.387 16.760.686
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1.070.000 1.070.000
Pozostałe kapitały rezerwowe 3.474.127 3.469.107
Razem kapitały rezerwowe 23.346.514 21.299.793
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej 1.006 (54)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31.046 (57.797)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 5.204 (125.593)
Zyski i straty aktuarialne (8.976) (7.676)
Inne dochody całkowite 28.280 (191.120)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (192.692) (129.420)
Niepodzielony wynik finansowy (60.658) (306.230)
Wynik okresu bieżącego netto 3.254.122 3.229.793
Udziały niekontrolujące (10.015) 1.509
Wynik okresu bieżącego brutto 4.034.563 4.044.464
Pozostałe kapitały razem 27.615.551 25.154.325

Szczegółowe zasady tworzenia kapitałów w PKO Banku Polskim SA zostały szerzej opisane w punkcie „Kapitały własne” w nocie 2 „Opis ważniejszych zasad rachunkowości oraz szacunków i ocen”.

Akcjonariat Banku

Według informacji posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariat Banku jest następujący:

Nazwa podmiotuIlość akcjiIlość głosów %Wartość nominalna 1 akcjiUdział w kapitale podstawowym %
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
Skarb Państwa 392.406.277 31,39 1 zł 31,39
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny1 83.952.447 6,72 1 zł 6,72
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 64.594.448 5,17 1 zł 5,17
Pozostali 709.046.828 56,72 1 zł 56,72
Razem 1.250.000.000 100,00 --- 100,00
Na dzień 31 grudnia 2013 roku
Skarb Państwa 392.406.277 31,39 1 zł 31,39
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 83.952.447 6,72 1 zł 6,72
ING Otwarty Fundusz Emerytalny2 64.594.448 5,17 1 zł 5,17
Pozostali 709.046.828 56,72 1 zł 56,72
Razem 1.250.000.000 100,00 --- 100,00

1) Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 miliona akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.

2) Stan posiadania akcji na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez ING OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 95 milionów akcji PKO Banku Polskiego SA przez Skarb Państwa.

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Akcje nie są uprzywilejowane, ani w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza jednak prawa głosu przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe nie dotyczy:

  • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Banku (tj. Skarb Państwa i BGK),

  • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa) oraz

  • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Ponadto, ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Struktura kapitału akcyjnego PKO Banku Polskiego SA:

SeriaRodzaj akcjiIlość akcjiWartość nominalna
1 akcji
Wartość serii
wg wartości nominalnej
Seria A akcje zwykłe imienne 312.500.000 1 zł 312.500.000 zł
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197.500.000 1 zł 197.500.000 zł
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105.000.000 1 zł 105.000.000 zł
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385.000.000 1 zł 385.000.000 zł
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250.000.000 1 zł 250.000.000 zł
Razem --- 1.250.000.000 --- 1.250.000.000 zł

W roku 2014 i 2013 nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane i są w pełni opłacone.