33. Zobowiązania wobec klientów

31.12.201431.12.2013
Zobowiązania wobec ludności 128.675.561 116.464.089
Depozyty terminowe 69.228.283 63.467.675
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 59.219.213 52.776.151
Pozostałe zobowiązania 228.065 220.263
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 40.932.868 31.966.616
Depozyty terminowe 16.068.233 13.426.892
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 19.416.337 13.076.978
Otrzymane kredyty i pożyczki 3.421.704 2.863.651
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 856.124 1.647.950
Pozostałe zobowiązania 1.170.470 951.145
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 4.778.337 3.473.476
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 4.018.030 3.018.628
Depozyty terminowe 740.995 430.639
Pozostałe zobowiązania 19.312 24.209
Razem 174.386.766 151.904.181

Według segmentu klienta31.12.201431.12.2013
Zobowiązania wobec klientów, w tym:    
bankowości detalicznej i prywatnej  122.331.368   111.290.272 
korporacyjne  30.295.632   21.062.058 
małych i średnich przedsiębiorstw*  17.475.288   15.040.250 
otrzymane kredyty i pożyczki  3.421.704   2.863.651 
transakcje z przyrzeczeniem odkupu  856.124   1.647.950 
pozostałe zobowiązania  6.650   -   
Razem   174.386.766   151.904.181 

*Od 2014 roku zmiana prezentacyjna polegająca na włączeniu do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw klientów rynku mieszkaniowego (dane za 2013 rok zostały doprowadzone do porównywalności).

Struktura zobowiązań przedstawiona w nocie obejmuje następującą segmentację:

  • zobowiązania wobec ludności obejmują bankowość detaliczną i prywatną,

  • zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych obejmują segment klienta korporacyjnego (z wyłączeniem klienta budżetowego), segment małych i średnich przedsiębiorstw, segment klienta rynku mieszkaniowego,

  • zobowiązania wobec jednostek budżetowych obejmują segment klienta korporacyjnego – klient budżetowy.