26. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

31.12.201431.12.2013
Aktywa jednostek zależnych 373.174 75.094
Grunty i budynki 251.599 97.041
Inne 219 84
Razem 624.992 172.219

W  grudniu 2014 roku Grupa przeklasyfikowała, zgodnie z MSSF 5, udziały spółki Qualia Development Sp. z o.o. oraz wybrane nieruchomości do pozycji „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży” – Grupa zamierza odzyskać wartość wyżej wymienionych aktywów w drodze transakcji sprzedaży.

Jednocześnie w związku ze zmianą w 2014 roku strategii działania Grupy wobec spółek: Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o. uwzględniającą trudną sytuację gospodarczo-polityczną na Ukrainie, udziały te na koniec 2014 roku przestały być wykazywane w „Aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży”.