34. Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

 31.12.201431.12.2013
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe  176.441   -   
Zobowiązania z tytułu kontraktów inwestycyjnych ubezpieczyciela w podziale na:  2.503.281   -   
Produkty strukturyzowane  252.184   -   
Polisolokaty  3.732   -   
Ubezpieczeniowe produkty finansowe Unit-Linked  2.247.365   -   
Razem  2.679.722   -   

Większość produktów ubezpieczeniowych należy do grupy produktów inwestycyjnych, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający. Szczegółowy opis dotyczący ryzyka na działalności ubezpieczeniowej znajduje się w nocie 68 „Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym”.

31.12.201431.12.2013
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej brutto, w tym:
Rezerwy w ubezpieczeniach na życie 188.099 -
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 67.316 -
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 2.284.839 -
Rezerwy składek i rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego 138.909 -
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 691 -
Pozostałe rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe określone w statucie 1 -
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej brutto, razem 2.679.855 -
Na udziale reasekuratora (133) -
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej netto 2.679.722 -