32. Zobowiązania wobec banków

 31.12.201431.12.2013
Otrzymane kredyty i pożyczki, w tym:  17.643.643   2.606.482 
Nordea Bank AB (publ)*  14.927.552   -   
Depozyty banków  823.815   959.712 
Rachunki bieżące  609.836   116.145 
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu  299.530   38.628 
Inne depozyty z rynku pieniężnego  17.658   26.370 
Razem  19.394.482   3.747.337 

*Informacje zostały opisane w nocie 3 „Nabycie na dzień 1 kwietnia 2014 roku przez PKO Bank Polski SA spółek Nordea Polska i portfela Szwedzkiego”