36. Zobowiązania podporządkowane

na dzień 31 grudnia 2014 rokuWartość
nominalna w walucie
Wartość
nominalna
WalutaStopa procentowa (%)Termin
zapadalności/
wykupu
Stan
zobowiązania
Obligacje podporządkowane 1.600.700 1.600.700 PLN 4,13% 14.09.2022 1.619.833
Pożyczka podporządkowana 224.000 780.013 CHF 3,16% 24.04.2022 794.152
Razem x 2.380.713 x x x 2.413.985

na dzień 31 grudnia 2013 rokuWartość
nominalna
WalutaStopa procentowa (%)Termin
zapadalności/
wykupu
Stan 
zobowiązania
Obligacje podporządkowane 1.600.700 PLN 4,37% 14.09.2022 1.620.857

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank posiadał zobowiązania podporządkowane z tytułu:

  • Emisji własnej przeprowadzonej 14 września 2012 roku obligacji podporządkowanych o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich papierów dłużnych z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 600 700 tysięcy PLN. Środki uzyskane z nowej emisji zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku. 

  • Pożyczki podporządkowanej przejętej przez PKO BP od Nordea Bank Polska SA o wartości nominalnej 224 000 tysiące CHF otrzymanej od Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy podpisanej w kwietniu 2012 roku z 10 letnim okresem wymagalności. Pożyczka jest zaliczana do funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wydaną w dniu 27 grudnia 2012 roku.

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych20142013
Stan na początek okresu  1.620.857   1.631.256 
Zwiększenia (z tytułu):  1.109.642   83.305 
objęcie kontrolą jednostki zależnej  1.000.115   -   
odsetek naliczonych  81.391   83.131 
różnic kursowych  28.013   -   
inne  123   174 
Zmniejszenia (z tytułu):  (316.514)  (93.704)
spłaty pożyczki  (232.098)  -   
spłaty odsetek  (83.935)  (93.704)
inne  (481)  -   
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu  2.413.985   1.620.857